Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
149

At beswär ej så snart må sleppa m. Broder, ty omnis subita mutatio est periculosa,[1] så deputerar jag min Broder at hos Hans Excellence Hr Bar. von Höpken aflägga all uptänkelig wördnad emot en så besynnerlig nåd, som Hans Excellence wisade mig, den jag aldrig förgiäter.

sedan hos Hr Baron Hårleman och Fru Grewinnan, som äfter wanligheten wisade mig faderlig ömhet och kiärlek; giör hos dem min ödmiukaste tacksamhet.

giör detta formelt; jag hinner ej skrifwa i dag, ty Prof. Kalms frö fodra både dag och natt.

änteligen tacka Hr Arch. Bæck, som hyste, hullade, födde, förnögde, förde, och recommenderade mig; säg honom at jag ej glömmer det, fast jag ej wet nu straxt hwad jag skall giöra honom tillbakas.

Sist tag Eldbranner och kasta äfter Professor Kalm, at han må komma oförtöfwat till Upsala, ty jag längtar äfter honom som en brud äfter kl. 1 på natten, råd honom intet resa tomhänder.

Gud wälsigne M. K. Broder.

jag har fått i blomma en swänsk salix floribus diandris hermaphroditis,[2] som aldrig är sed i werlden, det jag wet.

Min egen Broders
1751 d. 28 maji trogneste
Upsala. C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 707.

Sigill III. svart lack.


  1. ​ All hastig förändring är farlig.
  2. Salix hermaphroditica L. Fl. Su. ed. II. p. 345, en form af S. pentandra med tvåkönade blommor, anträffad vid Upsala.


717.


Min såte Broder.

Tack för alt det sända i brefwet.

Agnethers dissertation[1] lyster mig se. jag wet ej hwad han är äller bor. om M. Br. fått disputationen, så låt mig se henne wid tillfälle.