Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
164

warit meriterade. Altså hafwa de så kallade och skälde Mæcenates ingen skuld. Men hade jag warit ibland Hottentottar, då hade jag kanske förtient ochså en stierna, och äfwen Herman.

nog skall jag komma, när min öfwerhet befaller, och jag utbeder mig ej mer frihet hela åhret, än ifrån d. 23 decembris till d. 23 januari, at taga luft i fahlun, at beställa om min lilla ägendom och min hushållning. kiära bed Fr. Grew. Hårleman procurera mig de högtidsdagarne fria, om skåpet skulle emedlertid blifwa färdigt; ty jag har hela åhret ej haft någon ledig stund.

Läs detta brefwet från Löfling; lät secret. Wargentin läsa det, och gif det sedan till Salvius, men förkom det icke.

ibland alla bekante förblifwer jag

Min kiäre Broders
Upsala d. 10 Dec. aldra mäst tillgifne,
1751.  förbundne och trogneste
tienare
C. L.

Utanskrift och sigill saknas. .

    Linné gaf namnet Bæckea frutescens åt en af Osbeck från Kina hemförd »liten qwarters hög buske, eller något däröfwer, som liknar Åbrodd och har en angenäm luckt. Med denna bewarade jag mina kläder i kistan ifrån Mal under hemresan. Kallas på Chinesiska Tjong-ma. Fördes nu första gången hem til Europa .... Blommorna äro små, hwita, och luckta nästan likt Oxläggor» (Osbeck, Dagbok öfwer en Ostindisk resa s. 231).


732.


Min Kiäreste Broder.

Tack för räkningen, jag skall lägga tillhopas och wid min ankomst söka afbörda mig den samma, fast det ej är tillfyllest.

Det torde och wara bästa rådet at skrifwa wid min afresa till Bar. Hårleman, det jag och skall giöra.

Tro aldrig min k. Br. at jag blifwer siuk, äller illa till mods, för det jag ej blifwit Riddare äller Adel[1]; det har aldrig och skall aldrig röra mig; hade det skedt, kanske det flaterat mig, men aldrig skall det oroa mig at det icke skedt. men det kan jag som andra språka [!] mig. Nej min Broder aldrig skall det korta en minut på min lefnad.