Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
163
731.


Min Kiäreste Broder.

Om jag hade Demostenis tunga och Tullii wältalighet, så fattades mig doch ord, at uttolka det bekymber jag är omgifwen med, öfwer det myckna beswär och omkostnad jag giorde senast så lång tid Min K. Bror i stockholm. Så kiäre de månge rolige och i min lefnad de angenämaste aftnor woro hos M. K. Br., så mycket bekymbras jag nu, huru jag skall kunna dem betala på tienligit sätt; ty utan debet och credit står aldrig någon wänskap i werlden, där om är jag öfwertygad. Det war säkert aldrig någon afton, om jag tager medium, som min K. Br. slapp under ett par plåtar, dem M. Br. kunnat indraga, där han sluppit en sådan inquartering. Kan äller will M. Br. ej säga mig på hwad sätt jag skall expediera mig tienligast? ty jag giömer detta i warmt hierta så wähl, at det tynges där af.

Löfling bär sig alt för wähl åht i spanien. han har fått kost, kammar, kläder och böcker utom 100 ducaterne; altför artige anmärkningar sänder han i Botaniquen och om Botanisterne.

Kiäre M. Br. skrif änteligen om Bæckia[1] till Prof. B. Jussieu och laga at Br. får wetta fruchten.

Kiäre gå med Hr secreter Wargentin till Spanska Ministren och på mina och publici wägnar tacka honom, som så makalöst recommenderat Hr Löfling; det giör honom framdeles gott; glöm det intet!
Just då jag kom hit med brefwet, får jag M. K. Broders, som hedrade min försummelse förra posten; så at M. Brs öfwerflödiga wänskap giör af min tacksamhet spe.

jag tackar öfwermåttan för gratieux lofwen at blifwa nobiliterad och stämplad här näst, då adel giöres; men då tänker jag at hafwa giömt mig 3 alnar under jorden, då jag föraktar alt ridderspehl, och jag will bedia M. K. Br. wara så god i sitt tahl öfwer mig at säga, det jag fått både wapn och stiernor, om jag kunnat lefwa till touren kommit till mig.

jag ser af Gazetterne i dag, att ehuru många stiernor utdelats, har doch inga fått dem, som ej mer än Upsala Archiatrar