Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
166


733.


Min Dråpeliga Broder.

Tack åter för brefwet.

tredie dagen tänker jag resa till Fahlun.

At få arbeta med örter om aftnarne, tro mig det är ingen sorg för mig; men jag blyges i min siähl at giöra min Bästa wän så mycket beswär. jag wet ej hur jag skall giöra; ty om jag logerar på annat ställe och skall wara om aftnorne hos M. K. Br. så giör jag doch lika beswär.

Kiära bed Salvius ej trycka Löflings bref, som jag sänt honom, ty i dag beder Löfling at de de ej må tryckas, ty spaniorerne tola intet at deras land berömmes; de skola wara underlige. ty beder han sielf at jag ej låter det trycka, som han för uht war nögd med.

M. K. Broders
C. L.

Utan datum, men skrifvet i senare hälften af December 1751.

Utanskrift och sigill saknas.734.


Min Kiäraste Broder.

som jag ej wet mig äga någon tryggare och kiärare wän än M. K. Br.; så fodrar och min uprichtiga ärkientsla at i dag önska min K. Br. af uprichtigaste hierta all beständig wälgång med frisk kropp och nögdt sinne, så i det nu ingående, som många påföliande åhr, at jag må få i mine återstående dagar, fägna mig af en så kiär och uprichtig Broders wänskap, hwilket jag och här med giör af innersta hierta och förblifwer

Min Kiäreste Broders
Fahlun d. 1 januarii trogneste tienare
1752. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på bref. 725.