Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/179

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
167


735.


Min Kiäreste Broder.

Wid slutet af nästa wecka måste jag presentera mig i stockholm. får jag intet annat rum, nödgas jag gå till den jag plägar, war så gunstig därföre och beställ mig någon Cmmar, så kiärt M. Br. will sielf undwika en annars ounwikelig quartering; får jag när intill M. K. Br. så, så är det mig kiärast.

En grufwelig hop snö med yrwäder hafwa insnögat mig at jag ej wet, huru jag skall komma fram utan at blifwa på wägen.

War så god och lät mig wetta alt både nytt och gammalt, då jag kommer, samt äfwen swaret ifrån Hr Prof. Jussieu.

jag är Min K. Broders
Fahlun d. 16 jan. trogneste tienare
1752.  C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på närmast föregående bref.736.


Min Kiäreste Broder.

all uptänkelig ärkiensla hembär jag Min Kiäreste Broder för långwarig giästning, ömt förtroende, ömnogt nöje, oskrymtad wänskap och alt annat godt.

Nu måste stå illa till i stockholm; couriren war här i går, fant ej Rosen hemma; reste tillbakas; Fru Rosen sände straxt äfter Rosen till Larsbo, hos fru Tersmeden.[1]

Intet nytt utan gammalt gned i Upsala.

Kiära lätt mig wetta nästa post huru hennes M:t mår.

Archiater Rosen hörer jag hafwer profiterat för uht att Hennes M:t skulle få recidive.

Gud beware Min Bror och alt det han håller kiärt. Min hustru hälsar rätt mycket.

jag är Min Kiärastes
Upsala d. 26 jan. trogneste
1752.  C. Linnæus.

Hälsa Hr Bibl. Dalin,[2] och lätt mig wetta, om han är så god och continuerar med ritningarne. jag skrifwer flitigt, men at få det så snart färdigt som H:ns M:t befalte, och tillika bewaka academien, det är omögligt, ser jag, för menniskior.