Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
172
742.


Min Kiäreste Broder.

jag fick ej tid tacka M. K. Br. senast af hiertans grund, som jag hade hog och hierta till; ty tager jag [mig] den friheten at nu iterera min hiertinnerliga frögd öfwer en hielte, som himmelen sänt neder till wåra wettenskaper.

Min bror är stor Medicus, berömmes rätteligen af mäste; M. Br. är af wåra den lärdaste, kiännes derföre och af de fläste; Min Bror har ansenlig inkomst och är en swåra rik man, som alla wetta; men när alt detta tiger, skall den wettenskapen, som nu af M. Br. hyllas, ropa och uptäcka för en werld, som ännu ligger djupt nedre under sin upgång, hwad M. Br. warit för en stor man. Fagon[1] war som M. Br. en namkunnig Archiater, wördades och tillbads af många, om ej af alla Medicis på sin tid; nu weta få at nämna honom, men Botanici måste prisa honom, så länge blommor wäxa.

Hr Rolander har berättat mig, huru hurtig M. Br. warit; huru Min Br. orerat och perorerat för Kæhler; huru M. B. warit hos Hans Excellence och alla Herrarne äfwen för Rolander; huru min Br. tagit honom i sin egen wagn, och wisat honom mera nåd än han kan wörda, så länge han lefwer. Han giör afguderie af M. Broder, jag hörer och at han gifwit alla studiosus redan idee, hwad för en defensor fidei min Broder är. giör man godt äller ondt, så spöries det.

Just nu jag detta brefwet skrifwer, kommer förslaget till Thunianska stipendium till underskrift at det i dag lärer afgå. alles ögon lita nu på M. K. Broder. Rolander är original!

äfwen går i dag bref till Archiebiskoppen om Wredianska stipendium, som ex rigore testamenti skall utlåta sig; så at det ej kommer för än nästa post. Matthesius,[2] [som] är Rector, och en vice secreter äro orsaken; hade jag ej jagat på, så hade det ej häller i dag kommit till archiebiskopen.

Kiäre Broder föreställ någon af Herrarne uti Borgrätten at 2:ne allenast äro satte på hwart förslag, därföre at ej mer än 4 till bägge rummen sig anmält. de andre lära tycka at det ej