Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
176

176 . Min Kiäreste Broder. Tack för gunstig invitation; tack som ej tröttas wid en fattig wän; i morgon reser jag, få se om jag hinner fram i morgon. Gud ske lof min Bror är i den situationen, at han ej behöfwer blekna för en visite på några dagar, jag hoppas slippa nu så snart som senast tillbaka; species skola komma och med. jo Herra dö kom förslaget öfwer med förra posten ; jag har i dag warit hos Rector och secreter, bägge swäria på at det gick af i tisdags här ifrån. Må wähl; tröttas ej wid mig. war lika gunstig, jag skall altid räkna M. K. Br. ibland mine ömmaste wänner. Min Broders Upsala d. 3 april 1752. lydigste G. Linnaeus. Utanskrift: Archiatren Wälborne Hr Dr Back Stockholm . Sigill IV, svart lack. . Min aldrakiäraste Broder. Med senaste posten hade Faculteten Kongl. Collegii bref om förslag till Tawastehus län; wij ärkienna med all högaktning Kgl. Collegii förtroende och gunst; dock måste jag tillstå at det wändes något i magen, det Hr Arkiatern och Preses Reg. Collegii emot wanligheten behagade nu sluta brefwet med tienstivillige tienare, en phrasis som Landshöfdingarne bruka till sine fogdar, men icke collegia till collegis; wij hafwa rätt swårt at smälta det, men icke desto mindre om M. K. Br. är samrådig där uti, nedlägger jag straxt alt gewär. beware mig Gud at jag skulle wara så otaksam, at jag skulle låta et ord, fast woro det aldrig det, i