Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
192

192 jag hinner ej i dag skrifwa till Gref Tessin för correcturens skull. Giör Hennes M:t det att hon inlöser sal. Hasselquist[s] sarnbling, så år hon en Gudinna och min K. Bror en ängel, jag har aldeles warit desperat i den saken. just nu kom Dr Ksehler, altså skall jag sielf predika för honom. jag har nämt så många örter äfter Botanicos; det woro skam al jag glömde min bästa wän; och den af hwilkens Horto sicco jag samblat så många artige wäxter. och änteligen den, som så mascule uphielper wettenskapen ; Bror[s] enda merite med Hasselquist är större än alla andras; M. Br. har giort mer än Hasselquist, som upwäckt honom af döda. Kiära hwad är det för kopparstycke af Papilioner; äro de ängelska? Medici böra alla M. Br. odödeligit beröm, som med watnet lagt så anselig grund till Medicinens upkomst. jag wördar M. K. Br. för trofasthet och wänskap och för wettenskapernes upkomst; det är at vvara President. Gud gifwe M. K. Broder många sälla dagar. jag är i döden Min Kiäreste Broders trognaste dräng C. Linna-us. Utan datum, men antagligen skrifvet i början af November 1752. Utanskrift som på bref. 756. Sigill III, rödt lack. . Min Kiäraste Broder. Mycken tack för brefwet och underrättelsen. Bermudiana måste doch blifwa Ixia; jag har henne i trägården och wähl sedt blommorna, at ingen twifwel är därpå. Lapathiim orientale har jag länge sedan uti horto Upsaliensi fört till octandras trigynas, at det ej är nytt. Chamcecrista mariana har jag afritad i Horto cliffortiano. Öfwermåttan tack för Flora sibirica; både D. Kähler, Bergius och Hartman äro i Stockholm och resa straxt hit; jag skall ej uppehålla henne hos mig.