Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/222

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
210

210 jag skall desse dagar ock hielpa Hr Osbeck at gå igenom sitt herbarium, och at beskrifningarne blifvva richtige, som han will gifwa ut resan på trycket med beskrifning af alt curieuxt. Ingen menniska har älliest sagt mig ett ord om kallelsen till Stockholm. Gud allsmächtig hielpe snart Hans M:t. jag har gifwit ordres till Hr Solander, allenast wij få continuation af M. Brs defecter. jag lefwer och dör Hr Presidentens Upsala d. 17 April lydige undersåte . C. Linnseus. Utanskrift : Archiatren Wälborne Hr Doctor Bceck Prcesid. Reg. Coll. Med. Stockholm. Sigill IV, svart lack. . Min K. Broder. jag tackar åter för ett kiärt bref. nog förseglade jag brefwet, men wet ej hwarföre det blef upbrutit. Här föllia frön dem jag har. tag de ordinaire i fröboden: e. gr. Lactuca, Krassa, Kåhl. Tack för alt, men tala ej om Drotningholm. gif innelyckte till spanska legations secreteraren; jag har ej mera frön af Elymus. nytt intet ord; allenast [att] mademoiselle Rosen skall i afton ligga brud. jag förbi. Min K. Broders Upsala d. 8 maj ödmiuke tienare . C. Linnaeus. Utanskrift och sigill saknas. 1 Se bref. 67 i not. 1.