Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/247

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
235

Utanskrift och sigill som på bref. 795.


    Mårten Lithén, född 1706, läkare vid Sabbatsberg, titulär professor, död 1771. »Mera känd för lärdom än för utöfningen af sina insigter. Han var en lång, mager man, mycket snål; gick smutsigt klädd och bodde på Norrmalm i en vindskammare, dit trappan utgjorde en stege. Hans mästa praktik var hos Bagarebod-käringar och dylika, der han fick litet mat och några styfver i sender, dem han sparade i hop» (Sacklén, Sveriges Läkare-hist. III s. 283).

    Hvilken person här afses, har det trots all använd möda ej lyckats att utleta.


805.


Min Kiäreste Broder.

Beskrifningen på Apan war wärdig och lik sin Auctor; hon inneholt åtskillig reelt, och war icke verbalis. jag aflägger för den all skyldig tacksäjelse.

Cand. Hartman war här nu på stunden och tog ordres ifrån Hr Archiatren genom mig, hwar på han med posten lårer infinna sig med ödmiukt utlåtande.

Tack för omsorgen om Dr Kæhler; jag skrifwer äfter min K. Broders råd och gunstige tillstyrkande i dag till Hans Excellence.

En liten migraine förtager mig i dag all hog och krafter att tänka och skrifwa. ty innesluter jag mig i dens famn, som warit min bästa och trognaste wän här i werlden och förbl.

Hr Archiater Bæck[s]
Upsala 1753. lydige tienare
d. 23 Octobr. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill som på bref. 795.806.


Min Kiäraste Broder.

Tack för förtrogna brefwet; wählkommen en förnyad Phoenix af sin aska; clarior resurgat.

Min Brs altum silentium om sista brefwet liknar, som M. Br. ej fått dett.