Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
236

236 Kiära M. Br. skaffa ifrån Paris Gundelia, Morina, Behen album, Lobelia caerulea perennis (siphilitica) och de andre, som Min Br. fick catalogue på senast, sänt uht ett par exemplar af mine speciebus, om M. Br. har några vvänner. Bed Prof. Bernh. Jussieu sända några rara wäxter, som ej med frö kunna winnas, såsom Crassula coccinea &c. innelychte till Hennes K. M:t täcktes Min Bror skaffa fram; det angår Hr Hartman, äfter M. Brs senaste ordres. Hjelper intet det, så är Gud emot honom, och då hielper ingen ting utan patience. Påmin Hennes M:t, om tillfälle gifwes, att Hr Hartman gaf Hennes M:t alla sine insecter, dubbelt till antalet emot alla Hennes M:t tillförene ägde. Lef lyckelig och stor favorit. Giör hos wår Konung det Fagon gjorde hos Ludov. magn. jag är Min Hr Praesidis 1753 -— cliens subjectissimus supsala [!] devotissimus C. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 795. . Min Kiäraste Broder. Nu ser jag att M. Br. har rätt, att då M. Br. står wähl hos sin öfwerhet, så kan han giöra Medicinen, Medicis och mine Disciplar godt. Tack för Hartman; M. Br. har talat som en Parens Medicinse et Medicorum. Nu hafwa wij giort wårt; hielper intet det, så måste man tola. Hwad Dr Kaehler angår, så blef Konungens bref om hans stipendii continuation inprotocollerat i Gonsistorio förleden onsdags, jag skall först höra om Hofint. Julin har pgr inne, så wet jag att jag får; jag [hade] skolat gifvvit mine egne, om jag ej dem utsatt; ty ingen pant är säkrare än denna, som aldrig kan fela. nier här om nästa post.