Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/268

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
256

256 fallne, kall som is till mitt på låret, hörsel, syn och smak förswunne, så att alla hollo tyst, att ej brå 1 henne i döden. Under hela siukdomen hade hon intet ätit, allenast druckit kiölslagit swagdricka, och ingen kunne bedraga henne med minsta medicament på smaken. När hon war kommen, som förut sagts, gaf jag Extractum Chinae solverat i dricka och som smaken war borta, gick det neder. jag pulveriserade folia Mari veri och blandade till; här med continuerades hwar fierde timma; jag fick andedrächten starkare, synen och hörslen igien, sedan fötterne äfwen blifwit wähl warmde, och jag continuerade ett par dagar, hon lefwer nu och är utan all fara utur denne remittente feber. jag tackar Min Broder som glades med mig. Det är mig alt för okiärt om C. Tessin. 2 det har warit länge i deliberation; det giör intet godt. jag fruchtar det hielpes intet; conclusionen är ledsam, alt är beklageligit. Gud late intet M. Br. winna dylikt för sin nit. Gud alsmächtig styre alt till det bästa, håren resa sig på mitt hufwud. i dag hade jag bref af Sibthorp 8 från Oxford, intet nytt. Sloane dog d. 11 januarii förledit åhr och den ärliga Shaw i Oxford d. 15 Augusti 1753. jag fant igien en skrift af Doctorerne i Montpellier emot chirurgos, den jag med första tillfälle skall sända och skiänka Min K. Broder. Nytt älliest intet här på orten, jag lefwer med alt estime Min genomgode Broders Upsala d. 4 febr. trogneste tienare . C. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 824.

Brå = störa, oroa. 
  • Den 30 Januari 1754 egde, som bekant, efter ett häftigt uppträde

mellan Konungen och Drottningen å ena och Tessin å andra sidan en fullständig brytning rum dem emellan, till följe hvaraf den. sistnämnde afsade sig öfverstemarskalksembetet.

Humfrey Sibthorp, botanices professor i Oxford.