Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/269

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
257

■2Ö1 • 827. Viro Amplissimo DD. ABR. BÄCK Praesidi Reg. Coll. Medici pl. d. C Linnaeus. Litteras Tuas multo cum dolore perlegi, de statu nostro politico. Hic ubique rumor, fremitus, mendacia. minae et dira praesagia mussitantur. Dii Meliora! Laetor autem sub hisce malis omnibus, quod a Te resciverim caussam frigiditatis; certe si a me quaerant aliquando num hoc si t verum, pleno ore asseram. Ego dolui et omnes per totum regnum Medici et dolebunt, quamdiu Medicina sit scientia, genere liuiiiano necessaria. Credas me, certe non venturum, nisi jussus. In Museo Regio non debui tradere alia, quam visa; non debui dåre opus compilatum aliorum sententiis, saepius fabulis, quas fu1 1 in is dies videbit. Non debui scribere vulgo, sed in arte doctis. Nec potui ego, nec alius in Europa describere mores piscium, Serpentum reliquorumque animalium iimnquam per Europam visorum; nec dignum satis aniles fabulas, nautarumque nugas inserere operi. 1 Restituo syngrapham, quam Inspector stipendii suis actis inseruit, ut pecuniae justo tempore reddantur hujus possessori, nec alii ulli; sic fides erit possessori, cuicunque hane loco aeris trädas. Sereni dies et tepidi solis radii incepere plantas Hvbernaculi e veterno suo resuscitare, iisque novam vitam infundere. Te servet D. T. O. incolumem, ut evites Medusae angues iisque nocentiores linguas. Nihil in hisce terris novi. dabam Upsaliae d. 19 febr. 1754. Ulanskrift och sigill som på bref. 818.

I Museum Regis har jag ansett mig ej böra meddela annat, än hvad 

jag själf iakttagit; däremot har jag ej velat göra det till ett kompilationsverk ined andras otta nog hopdiktade uppgifter, hvilkas oriktighet framtiden nog kommer att visa. Min uppgift har varit alt skiilva för lärda och sakkunniga, ej för allmänheten. Alltså kan jag ej, liksom icke heller nägon annan i Europa, beskrifva i vår verldsdel aldrig sedda fiskars, ormars eller andra djurs letnadssätt; ej heller har jag ansett det värdigt att i detta arbete inflicka käringsagor och skepparhistorier. Linnés brefväxlinp. IV. 17