Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
271

i>71 sonen blef kallad Johannes, 1 om hwilken jag wördsamast anhåller, att om Gud skulle kalla mig uti hans omyndige åhr, som äfter all aparence sker, att Hr Archiatren täckes se äfter huru han uppfödes till en ärlig man, där han sielf får lefwa. jag med min K. Hustru anmäla wår wördnad och förbi. Wälborne Hr Archiatrens Upsala d. 1) april wördsame tienare . Carl Linnaeus. Min Kiäreste Broder. Nu innan jag förseglar brefwet, får jag Min K. Broders med expressen, beklagar mycket fru fr. Schönströms 8 tillstånd. Ar min Hustru krafter och styrka, så ärnar jag mig till Stockholm emällan 4 dag påsk och fölliande söndag, jag Dåns ej för öfwergifwa henne. I dag kom Motacilla alba 3 tillhakas från sitt winterlåger. Utanskrift och sigill som på b ref. 818.

Sonen Johannes föddes den 7 April 1754 och dog den 7 Mars 17.">7. 
Ulrika Schönström, född friherrinna Adi.krsten (född H>i)4, död 1757), 

gift med överstelöjtnanten Albrecht Schönström; efler hans död öfverhof■tttlrinna för de yngre prinsarne. Linné synes varit synnerligen intresserad af underrättelser om hennes sjukdoms vexlande förlopp, såsom framgår äfven af bref. 840, 842, 843. ' Den vanliga sädesärlan. . Viro Amplissimo DD. ABR. BÅCKIO Archiatro Regio Amico sine pari S. pl. d. Car. Linnaeus. Die saturni proxima v. D. ante meridiem iter Holmiam versus suscipiam, utinam tum esses in urbe. Loeflingii epistolam mecum sumam. Pecunias D. Kaehlero datas vix solvat aerarius, quod ipse pecunias 4000 thaleror. mutuum dedit Kaehlero nuperrime; sed Inspector Stipendii Hydren notavit syngrapham ultimo communicatam, ut soluto aerario Tu primus obtineas, de quo in verbis plura.