Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/317

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
305

305 samblingen är rått anselig och stor, så att om Hans M:t ej hade tillförena en så otrolig sambling, kunne man med denna nog uppehållas. Många af desse kräk äro de samma ; åtskillige äro doch nye uti Hans M:ts Museo; några ormar, som förmedelst det att ett stycke af dem varit afbrutit på stierten, och därföre blefvvit otill— tå< kelige, att nog distingueras, finnas här hela. Här äro ett par Apor äller Markattor, som ej finnas uti Kongl. Museo. Här äro de prächtigste specimina af Råna Pipa, som bär sine ungar på ryggen. M. Br. mins, att Vincent, 1 Ruysch, 2 Seba, Meriana 3 hafwa upkommil med en groda som blefwo till fisk, 4 på contrairt sätt emot de groder som hos oss ifrån fiskfigur blifwa groder; jag har näkat i mitt systema naturae denna surinamska fisk generation af groda, där uti Klein förlagt mig; men hår får M. Br. se, att jag har rätt och att fisken blifwer till en sort groda och ej contrairt. Af denna sambling ser man, hwad godt woro att uträtta i Suriname, om någon naturkunnig dit komme, då en okunnig kunnat få så mycket på en månads tid äller twå. Skada är att insecterne äro illa inlagde. En skiön Armadillo äller Dasypus är där. Kiära laga att desse blifwa med någon character åtskilde, att man kan wetta, hwilket kommit från Westindien. jag reste sielf ut, om jag ej om lördag skulle presidera 5 och behöfde bewaka min näring, jag wet att Hans M:t ej rörer det, för än det kommer på Ulriksdahl och inlogeras i nya wånings rum, med alt det öfriga som kommer på en gång att achtas. Hans M:ts cabbinett blifwer det största i werlden; rättnu är swårt att lägga något til. Tänk om Hennes M:t kunne få alla Merianae Papiliones, ty i Hennes M:ts sambling äro redan hälften där af. jag tror Hr Dahlberg har sielf resolverat att taga sig ifrån Holland informator; ej skall jag där på urgera. förbi. M. K. Broders Stockholm 1754 tienare d. 25 sept. C. L. LinDég brefväxUng IV. 20