Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23

som Hr Professorn har giordt mig, et godt ord hos Hr Excellence, och giör hwad möjeligit är genom wår Cancellair. påminn Hr Baron Höpken, at han lofwat hjelpa mig en annan gång, om det eij skulle gå för sig med förslaget til Upsala. Berätta dem, at jag är bättre i stånd at tjena och hedra Academien än någon af de andra; det hörer mig til at hwarken Hr Professorn eller någon af Herrarna skal ångra sig hafwa hulpit mig. Lät mig weta när förslaget kommer til stockholm, hwilka kommit derpå. Lef wel, min Gunstige Herr Professor, och tro at jag räknar det för min heder och mitt största nöije at framhärda

  Högädle och widtberömde Herr Professorns    
Paris d. 1 Maij n. st.     ödmiukaste tjenare  
1744.       Abraham Bæck.

P. S. Hjertans Hr Professor, är det eij giörligit at öfwersända til Hr B. Jussieu Betula nana, åkerbär och Hjortron med rötter samt Subulariæ semina. Frere Philip, trägårds-M. hos Ghartreusna, och Chirurgen La Serre[1] hälsa mycket &c. &c.

Utanskrift:

A Monsieur

Mr Charles Linnæus

Celebre Professeur en Medicine

à Upsal.

Linn. Soc. Vol. II: 249—54.

    De förslag till ändringar, som i detta bref gjordes af Bäck och B. de Jussieu. blefvo till stor del af Linné godkända och vidtogos i Pariser-upplagan af Systema naturæ. Beträffande Vermes gjordes dock ingen ändring med anledning af Jussieus »i hastighet utkastade project til Method». Denna, på latin affattad och ganska vidlyftig, har här uteslutits och kommer i stället att intagas bland de mellan Linné och Jussieu vexlade brefven.

    Martin Lister, född 1638, engelsk naturforskare, lifmedicus hos drottning Anna, död 1712. Hans här afsedda arbeten äro Historia sive Synopsis Conchyliorum (Lond. 1685) och De Cochleis (Lond. 1694).

    George Lons Leclerc de Buffon, se bref. 486 not. 4.

    Till frånvarande tages aldrig hänsyn.

  1. ​ En läkare och naturforskare, som var förtrogen vän i Jussieuska familjen och som visade Linné stor välvilja under dennes vistande i Paris. Han var ock hans ciceron under den flera dagars resa till Fontainebleau, som B. de Jussieu »anstälde på sin depence» och under hvilken Linné fick se »alla de raraste wäxter i Frankrike», hvaribland »nästan alle Vaillants orchidéer i full blomma».