Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
22

Isis, Lithoxylon, Millepora, Tubipora, Madrepora, Cellepora. Acetab. & Corallinæ Membranac. marinæ dent. oppos. bijugis &c. Raji sunt producta animalium pertinentque ad ordinem Zoophytorum. Vide vermes.

Subdivisiones ordinum conservabunturne? an Fragmenta in Gener. adponenda?

Annon Cetacei possunt inseri Classi qvadrupedum, aut in particularem cogi Classem, qvippe pariunt vivos, lactant, pene instructi, interdum mammis, præterquam qvod Anatomia aperte ostendat Qvadrup. esse?

Annon Rayarum familia amandanda ad Ampbibia? id dentes, coetus, ova glutine cohærentia ut ova ranar., respiratio &c. &c. probat.

följer Mr B. Jussieus methode öfwer Vermes, elr rättare project til Method, i hastighet utkastad, som jag tror at Hr Professorn lärer finna sitt nöije uti. — — — — — — [1]

Om detta projectet är eij så fullkomligit, at Herr Professorn kan draga någon nytta deraf i anseende til Classis vermium. efter Herr Professorn will hafwa sielf sedt, eller hafwa af första handen; så kan dock Herr Professorn wara wiss om, att Scolopendria intet höra til Julos, at Corallinæ intet höra til Vegetabilia, at animal Cyprææ är Limax &c., hwarest ungefär Lithophyta böra komma och rätta stället för Corallinæ. Om Herr Professorn skulle finna nödigt, at derefter ändra något i sitt, så kunde det utsättjas, at Hr Professorn grundar sig på Hr Bernh. Jussieus observationer, då jag will draga försorg, at Hr Bernhard ännu nogare efterser altsamman i sina papper, om minnet i detta kunnat fela honom. Åtminstone wore det nödigt, att Hr Professorn läte höra anten i observationerna, som sättjas förut, eller i sielfwa wärcket, at Hr Professorn wet deraf, men lemnar det til framtiden.

Låt mig weta, om jag skulle få lof at corrigera annat smått, som kunde förekomma i synnerhet i Fundam. Botanica, anten tryckfel eller som kan wara för mycket Laconice, efter de här äro mindre för stylus brevis och laconismer. Om Hr Professorn, när han tar detta brefwet, finner eij af nöden at ändra något, så lät wetat med några rader, så skal det wara tryckt innom 8 dagar efter undfångit swar.

Jag tackar Hr Professorn ödmiukeligen för des goda tancka för mig, at recommendera mig til societas Literaria.

Jag såg af Hr Professorns bref, at förslaget til Lund war eij ännu opsatt; derföre skref jag för 8 dagar sedan til Consistor. Academ. och til H:s Excellence, Gref. Jan Gyllenborg. Jag wet eij, om det kan komma fram, förrän förslaget är redan upsatt; likwäl trodde jag det war nödigt at låta höra, det jag lefde än. Det är i Swerige såsom hos de G:la Romare, nunquam habetur ratio absentis.[2] Lägg til de wänskaps stycken,

  1. 1,0 1,1