Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
27


B. Boerhaave. Pn. Pontedera.
Gr. Gronovius. Rp. Ruppius.
H. Houstonius. H. Hallerus.
Is. Isnardus.
N. Nissole. äfter alphabet.

Morus bör stå uti Monoecia, uteslutas uti Polygamia.

Anthospermum moste stå där det nu är; jag näkar ej, at uti classi naturali både det, Valantia och kanske Phyllis höra till verticillatas. Anthospermi flores millies vidi, licet omnes masculos, semper quadrifidos; uti et Phyllidis fere semper 5fidos, sed numerus nil facit; men dehiscentia seminum in phyllide på 2 trådar Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné figur s 39.png så som in umbellatis är nogot mehr.

Ruppia. bloman har jag aldrig haft tillfälle at se, där före in generibus satt et †; jag tycker at Michelius kunnat sedt stamina, som märkt stamina in muscis. war så god stryk uht henne på sitt ställe och för henne till Tetrand. Tetrag. äfter Potamogeton, och haf tack för observationen.

Sisyrinchium måste wähl stå på sit ställe. jag har fordom noga sedt bloman, fast jag nu ej hafwer henne.

Grewia måste wähl och blifwa stående på sit ställe, som hon står.

Najas, petala cum toto charactere e Michelio hausi; proin † adjeci in generibus. Kiäre Hr Doctor, war så god och stryk uht henne uti Monoecia, och giör uti Dioecia första ordinem så

MONANDRIA.

Najas, Fluvialis V. M.

Ficus bör aldeles stå på sitt ställe; där till har jag fullaste skiähl i werlden. in classi naturali heter det Ficus, Dorstenia, Parietaria, Urtica, Morus. Ficus alia hermaphrodita, alia Monoica, alia Dioica. alia Polygama.

Subdivisiones ordinum wille jag wähl skulle conserveras.

Fragmenta giöra intet uti systemet.

Cetacei må tacka Gud, at de få stå uti egen ordo; aldrig få de egen class af mig, mycket mindre få de af mig lof stå bland oxar och kor.

Raja &c. föras till Amphibia? torde ej wara så galet; tack för observationen; behöfwer et par åhr at rumineras, emedlertid torde hon få stå bland pisces; ty jag är ej mächtig så hastigt finna characterem piscis, om den ändrades.

Odödelig tack både till Prof. Jussien och till Hr Doctoren för så mycket nytt och ohört, som jag fåt wid methoden af vermes.