Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


kan denna gången öfwersända Polyphistorien, som jag gierna önskade. Huru går det med Professoratet i Lund?

Professor Oelreich[1] är nu rester til Engeland, men wäntas tillbaka. I går drucko wi alla i herborisation til St. Maur Herr Professorns skål.

Må wel, min Gunstige Herr Professor, och gynna mig, som lef:r

Högädle och widtberömde Herr Professorns
Paris d. 9 Junii 1744. ödmiuke tjenare
      Abrah. Bæck.


Utanskrift:

Monsieur

Mr Charles Linnæus
Professeur en Medicine

à Upsal.

Linn. Soc. Vol. II: 255— 5G.


636.
Ädel och Högterfaren Hr Doctor,
förtrogne Wän.

Nu i dag fick jag Hr Doctorens bref, wet icke hwar ifrån älr af hwem skickat, daterat Paris d. 9 jul.[2]

Swaret på Hr Doctorens högtärade af d. 1 Maji, expedierade jag nästa postdag ifrån det jag fick Hr Doctorens bref. tro ej at jag skulle åsido sätta at swara en wän, som i sielfwa wärket wisat, huru fast han är. om Hr Doctoren ej fått ännu brefwet, torde det sökas i Paris ibland de bref, som afgingo här ifrån d. 11 Maji. brefwet war ganska widlöfftigt af 2 ark compresst skrifne, med ganska stor reformation.

just i dag fick jag ifrån Gref Ekeblad i Stockholm den nya editionen af generibus med disputationen de coffe. tack för bägge. Exemplaret war rätt nitide tryckt.

Att skeppet, som har succulente wäxterne, redan passerat sundet, har jag hört för 8 dagar sedan, wäntar det ofördrögel:n hit.

    Carl Reinhold Berch, se del. III s. 112; utnämndes 1739 till kommissions-sekreterare i Paris.

    Natalis Sebastian Blot, medecine doktor, anstäld vid botaniska trädgården i Paris.

    Ant. de Jussieu utgaf »descriptio et icon Coffeæ prima et bona anno 1713» (Hall. Bibl. bot. II p. 109).

  1. Niclas Oelreich (adlad von Oelreich), född 1699, professor i teoretisk filosofie i Lund, sedan statssekreterare och president i Kommerse-kollegiet, död 1770