Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

32

Hur mycket jag för dem är Hr Doctoren förbunden, will jag hälst specificera, då jag får se samblingen. emedlertid tusende falt tack af et uprichtigt hierta. mehr har Hr Doctoren tienat mig än jag någonsin kan utsäga.

Skulle Hr Doctoren tro mig wara så otacksam, at om Hr Doctoren will en gång hafwa af dem tillbakars, at jag då skulle näka det, som sielf haft lika förmon däraf, då jag fått propagera speciem? Nej tro aldrig at jag går så långt; ej häller har jag hört något sådant exempel, mehr än endast af Sigesbeck,[1] som näkar Gmelin[2] at se de örter, han skickat från Sibirien till Petersburg.

Så snart jag får sakerne, skall jag skrifwa [till] Hr Prof. Jussieu tillika med Hr Doct. Blot och tacka dem för alt godt och wähl bestält.

Bernh. Jussieu giör mig så mycket godt, at jag blyges där wid; kan Hr Doctoren gifwa mig plan at tiena honom tillbakars?

Lund är ännu ej besatt; sedan senaste voteringen afluppet, blef 1 Rothman, 2 unge Rosen; 3 D. Leche och Wallerius fingo paria vota, som det sägs. sic absentes carent[3].

jag beklagade i förra brefwet Hr Doct. Sal. Moders död.

Tack för skåhlen, jag skall om lördag dricka Eder skåhl tillbakars, då societeten komer tillsammans hoos mig.

Utom allt det förra jag raffinerade på systemet uti förra brefwet, beder jag nu tillägges än et genus inter insecta diptera.

Hippobosca os rostro cylindrico obtuso bifido, lingua setacea.

Musea Equina Hästfluga.

Hr Doctoren skrifwer ej när han kommer hem.

Det war skada och obotelig skada, at ej Hura, Ninsi och Morina kommo upp, det jag aldrig kan reparera äfter Hr Doctorens afskeds dag ifrån Paris.

Orangeriet står redan så härligt af Hr Prof. Jussieu och Hr Doctorens grace i flor, at jag tors waga det at täfla med alla tyska trägårdar wid academier.

Fråga Hr Professor Jussieu, cujus generis sit Bahobab. Det har nu folia digitala quina in singulo petiolo; först hade det solitaria, sedan terna.

Fråga, huru Æschynomene bör cultiveras, som ej will fort här älr hos Cliffordt olim.

Petiveria kommer snart i blomm.