Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

38

wara owänn med Heister[1], för det han sagt honom det Heisters dubia contra Methodum sexualem woro af intet wärde.

Jag hade aldrig wetat af Ludwigs Programma emot samma method för än i dag, och ingen har någonsin hördt deraf i Paris. Jag har eij ännu sedt det. Kleins[2] såg jag wid genomresan i Strasbourg. De 2 elr 3 observationer, som kunde hafwa någon grund, äro i denna Editionen af Hr Professorn corrigerade. Det andra är strunt. Jag wet en som redan har färdigt swar till Klein, som han torde låta trycka här i Leipzig.[3] Jag önskade weta Hr Professorns mening härom omständeligen.

Jag blifwer wisst en månad här i Leipsig. Sedan går jag til efwentyrs öfwer Dresden till Berlin, men först likwel ärnar jag uppehålla mig någon tid i Halle, om Gud will. Jag hoppas wara i Swerige i höst. Fick unga Rosén Professoratet? Om Hr Professorn skrifwer mig något bref, så kan det til Febr. månads slut adresseras till Prof. Ludwig, sedan til Berlin til Swenska Ministern [eller] Dr Lieberkuhn.[4] Kan jag tjena Hr Professorn här i något måhl? Jag gratulerar til Secreterar sysslan.[5] Jag torde öfwersända til Societeten en observation de renibus connatis, som jag såg in cadavere Mauri i Paris, med en Ritning.[6]

Lef wel, Min Gunstige Hr Professor, och gynna mig. som lefwer med utwaldt nöije

HögÄdle och Widtberömde Hr Professorns
Leipsig d. 20 Dec. n. st. ödmiuke tjenare
1744.        Abr. Bæck.

Jag beder om förlåtelse, thet jag understår mig komma til beswär och depense med innelychta bref. Thet är mig ganska angeläget; therföre anhåller jag om des recommendation. Gud gifwe Hr Professorn och Des förnäma familia welsignadt nytt åhr med många påföljande. Hälsa, hälsa, beder jag, alla mina wänner i Högw. Hr Doctor Celsii och Hr Prof. Beronii hus. Så mångfaldiga och ödmiuka hälsningar til alla andra wänner och bekanta.

Nu har ock Hr Profess. Hebenstreit warit hos mig. Han kan eij nog exprimera sig hwad estim han bär för Hr Professorn.

Linn. Soc. Vol. II: 259–60.

    Christian Gottlieb Ludwig, se bref. 484 not. 2. Hans program bar titeln: Observationes in Methodum plantarum sexualem celeb. Linnæi (Lips. 1739).

  1. Lorenz Heister, född 1683, professor i medicin, kirurgi och botanik vid universitetet i Helmstedt, död 1758. Titeln på hans här omnämnda arbete är