Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

50

hela Tyskland tilsamman. Men Hr Prof. måtte skrifwa offta, och dock hafwa en af wåra Landsmän i Paris, som går til honom med brefwet, påminner, och afhämta låter fröna. Hr Baron Scheffer lofwade at hälsa på Jussieu och tacka honom på Hr Professorns wägnar. Men Gud nåde den, som skal lita på Ministerord. Det blef eij af, medan jag war der, och aldrig heller tror jag det blir. Först upskiutit, sedan glömt. Hr Bærck, om han tilskrifwes, är bästa Commissionairen. Item [?] Collinson i Engeland. Hr Professorn kan dock af honom skiöna saker hafwa.

Huru kommer det sig, at Dr Ludwigs bref komma långsammare fram än andra. Han berättar mig i detta sista, at han intet swar fått på sitt sista bref til Hr Professorn, och tycker underligit, at blotta couvertet war til honom ställt, men skickar likwel inneliggande. Jag mins det han war missnöijd med det at Hr Professorn intet skickat honom nog terras, samt at han blifwit anwister til at skaffa sig en Commissionair i Stockholm. Han sade sig hafwa skickat sit Programma och Kleins dubia til Hr Professorn. Prof. Lang wil sända sit Msk. öfwer det, som han will publicera in Systema naturæ. Det är intet courage eller tiltagsenhet hos Halliska Boktryckarna at uplägga en främmandes wärck. Jag tror knapt at heller det skulle gå an, som jag skref om i det sista. Jag skall fråga efter hos Berolinenses. Thet fägnar mig hjerteligen öfwer Hr Professorns Animalia Sveciæ. Men jag måste le, när jag tänker på de bägge LifMedici. I synnerhet den ena, som i England — — — — vereor dicere. Jag missunnar en ting Dr Kahlmeter. Är ingen hjelp för fru Beronia? Hon lofwade bli min Swärmor.

Hallers Flora Jenensis skal jag skaffa öfwer, förr än jag sielf kommer, om det skie kan. Hermanni och Barrelieri will jag fråga efter. Den sista torde fås snarare i Paris, om Mr Bernard derom anmodas. Kommer Hortus Cliffortianus före på någon Auction, tag den för mig, Herr Professor, och tro at jag betalar med tacksamhet. Kan än et Exemplar hafwas, så wet jag en indefessus & bonus Vir, i frankrike, som örter och frön warder sändandes til myckenhet, om han för Pgr får den boken. Huru gick det med örtekistan, som kom med Gref Ekeblads saker? Gick något up? Hwad bokförarens Reckning widkommer til Sal. Prof. Celsius, så tror jag, at jag måste derom skrifwa til Leipsig. Något af Berliner-nouveller en annan gång.

Á propos. Det wore eij oäfwit, Prinsens medicus. Men skulle eij någon af Lifmedici komma emellan? Är det unga Schütser[1], som har den hedern at ifrån fältskärsgesäll stiga til Lifmedicus?