Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
49


    Henrik Julius Woltemat, född 1723, fil. docent 1745, sedan titul. professor och lagman (den senare titeln honom tilldelad af ständerna), prins Carls informator, slutligen kammarråd, död 1765.

    Berge Frondin, född 1718, fil. docent 1745, e. o. universitetsbibliotekarie 1747, ordinarie dito 1767, död 1783.

    Lars Dalman, se föregående bref not. 9. På grund af sin 1741 utgifna disputation De Conservatione silvarum in Patria ansågs han han lämplig att företrädesvis undervisa i ekonomi.

    Peter Collinson, se bref. 571 not. 6.

    Sedan detta bref färdigskrifvits, har erkebiskop Beronii hustru aflidit.


642.
Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Nu kommer jag ifrån Herr Professor Gleditsch, som gifwit mig et bref ifrån Dr Ludwig, ther jag hade nöijet at se et Herr Professorns innelyckt. Jag tackar af hjertat för det, och fägnar mig öfwer Hr Professorns wälmåga. I siu weckor har jag dröijt i Halle, och under den tiden roat mig med Hrne Stahlianerna[1] och Prof. Junker.[2] De ha en narrisk Theorie, men en beqwäm practique i synnerhet för en slug Medicus. I går ankom jag hit til Berlin; här will jag lägga manum ultimam på Anatomico studio, och i synnerhet skaffa mig Præparata. Derföre torde jag dröija här några månader. Jemwel i andra saker, såsom uti Chymicis, lärer wel ock wara at profitera hos Prof. Pott[3] och Marggraf.[4] Jag skal hälsa Dr Lieberkühn ifrån Herr Professorn. Gleditsch will rangera Hortum Berolin. efter systema Sexuale. Han har betygat mig sin affection och estime för Hr Professorn med hand och mund. Jag skulle tro at han kunde communicera mer frön än någon annan här i Tyskland. Om HoffR. Walthers Hortus har jag eij stor opinion. I några stycken har Bosianus Hortus[5] förträde i det målet, at han örter föder, i tilräcklig myckenhet til at deraf få nog frön. Prof. Hebenstreits correspondence kunde i det wara nyttig, ty han har inspection öfwer Hortus Bosianus, och är begirig på brefwäxling med Hr Professorn. Utom des tjenstwilligare än någon annans i Leipsig. Skada war det at jag eij fick Hr Professorns bref i Leipsig. Dock skal jag skrifwa Pr. Hebenstreit til, och bedja honom om frön, så mycket han kan få ihop, til dess jag reser, eller förr. Jag inbillar mig, at Prof. Bern. Jussieu är instar omnium, och kan i det stycket mer giöra än

Linnés brefväxling IV.4