Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

62

&c. Om detta går bort till någor odugelig, så woro det en altför stor otak mot den som skaffat det academien; Hr Præses och Propræses, den förnuftige och Swänske Horleman, skola swara mig inför Pandora. Tack emedlertid, min Hr Præses, som lät mig höras här uti.

Lef wähl och gynna
Eder
Upsala d. 12 sept. 1746. egen
Linnæus.

Utanskrift:

Præsidi Regiæ academiæ
scientiarum
Celeberrimo Viro
D:ori A. Bæck

stockholm.

Sigill III, rödt lack.650.
Min Hr Præsident.

Lycka till ett wackert tahl.[1] Lätt se att Hr Assessoren ibland annat ej glömer att beskrifwa den nytta ett Nosocomium kan hafwa i det man där tar anställa experiencer med simplicibus och at utforska deras krafft.

Gunstige Hr President, lätt mig wetta hwem som kommer att gå på ostindien såsom naturalist? älr hur Academien där med giör? Senaste post skickade jag till Kærnander[2] min intygelse om honom till Medicus på ett skepp, som war tillräckelig nog. will han hafwa henne amplare skall han och den få; men till att gå som Naturalist, kunne jag på mitt samwete intet gifwa.

Nu lärer man i Stockholm få dageliga noveller alt roa älr oroa sig med.

Gud ske lof min herre mår wäl, hur det går med de andre. Gud gifwe allenast beständigheten, det torde wähl intet skada att med infuso juniperi determinera mera Rd Britt, krafft åht vias urinarias, allenast det ej tages förstarkt, som det har annor krafft än Rd Britt. war ej för sparsam i dosi och tiden att continuera med ett medicament, som så aldeles ingen fara äger; och kom hog