Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
63

att medicastri giöra offta största curer med sufficienti dosi och diuturno usu.

Lef och må så wäl som jag unnar Eder.

Min kiäre Gynnares
Upsala d. 19 sept. ödmiuke tienare
1746 Carl Linnæus.

Utanskrift:

Presidenten af Kongl.
    Wettenskaps Academien
Edel ock HögErfarne
    Hr Doct. Abr. Bæck

frijbr.

Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.


651.
Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Haf heder och ödmiuk tacksäijelse för det angenäma brefwet, som jag hade äran at emottaga förl. Lögerdags Påsten. Ingen ting är mig angenämare, än at se Min K:ste och Gunstige Herr Professors Bewågenhet emot mig.

huru thet med resan til Bengalen[1] föreweter;[2] at thet är owisst, om detta skieppet går [der] til eller til Canton; at den, som reser med, skal nödwändigt wara i Göteborg i slutet på ingående fiorton dagarna. eller åtminstone swar till Direction, om någon kommer at resa på Academiens recommendation; at Hr Lidbeck,[3] som jag i dag præsenterade hos Hr Grill, kan eij än wisst säija, om han får lof at resa af sina föräldrar; at han har swårt före til at wara så snart färdig, och skulle häldre önska få præparera sig til nästa åhr, och at då wisserligen et skiepp kommer at gå til Bengalen; thetta alt lärer Hr Secreterar Elvius i dag ha berättat med Påsten. Efter resan är så owiss, skulle man spara med beskickningen på Bengalen til nästa åhr, om intet något godt ämne kan i hastighet ärhållas. Tuo hæc omnia subjicimus arbitrio.[4]

Jag har at berätta något angenämt nytt. Envoyén Carleson[5] är hemkommen ifrån Constantinopel. Säijer at han kan skaffa ifrån de

    Bäcks tal vid nedläggande af presidiet i Vetenskaps-akademien den 11 November 1746 handlade Om nyttan, som tillflyter Läkarekonsten af et väl inrättadt Lazarett eller Sjukhus i Stockholm.

    Jonas Kjernander; se bref. 21 not 2. Han var 1749—53 provincial-medicus i Västergötland.