Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

64

orterna alt det Hr Professorn kan önska. Har mycket bomullsträsfrö, som han här will försöka at plantera, såsom han sjelf giordt der ute, och har hopp at det skall wäxa åtminstone i Skåne. Har med sig allehanda annat curieust. Lofwar att hjelpa en til at få resa i de orterna genom recommendation hos sina wänner utan omkostnad både i Egypten och flerestädes. Han sänder här innelycht addressen til en Doctor Medicinæ[1] och mycket curieux i Historia Naturali — som bedt honom at skaffa sig connoissance med någon Swensk lärd man, hwilken han will tiena och gifwa del af alt det han begiärar, örter, djur, insecter, &c. &c. &c. Envoyén beder, at Herr Professorn begynner correspondence och skrifwer honom til på Latin, thet han genom Hr Envoyén Carleson fått anledning til at skrifwa och bedja honom om underrättelse — — — — om örter inlagda — — — — om — — — —[2] tilbiuda honom af det, som hos oss kunde wara rart &c. &c, som Herr Professorn aldra bäst wet sjelf.

Jag hoppas at med det första få öfwer til at lefwerera Hr Envoyén et sådant bref.

Hwad för en landtMarschalk wi fått,[3] wet Hr Professorn. The welsinnade äro äntå intet modfälte.

Jag framhärdar

HögEdle och Widtberömde Hr Professorns
Stockholm d. 28 ödmiuke dräng
Sept. 1746. Abrah. Bæck.

Linn. Soc. Vol. II: 266—8.

  Se bref. 224 och 225.

  Förevetta = förhålla sig.

  Erik Gustaf Lidbeck. se bref. 220 not. 9.

  Allt detta underställes edert afgörande.

  Edvard Carleson, se bref. 243 not. 7: han var 1734—38 chargé d’affaires och 1738—45 envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire i Constantinopel.

 1. ​ Denna adress, som Linné själf afskrifvit på en ledig plats i brefvets början, var:

  Mr Mordach Mackenzie
      Docteur de Medicine
                             a
                                  Constantinople.

 2. ​ Förstördt i originalet.
 3. ​ Friherre Mathias Alexander Ungern-Sternberg, född 1689. öfverste, sedan fältmarskalk, död 1763. Vid val till landtmarskalk i September 1746 besegrade han (mössornas kandidat) med några få rösters majoritet C. G. Tessin, hörande till hattpartiet.