Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

68

En disputation om 40 nova pl. genera håller jag på att utgifwa.[1]

Lef länge och säll. förbl.

HögEdel och Widtberömde Hr Assessorens
Upsala 1746 d. 6 nov.
ödmiuke dräng
Carl Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
HögEdle och Widtberömde
Hr Doctor Abr. Bæck
Stockholm.

Sigill IV. rödt lack.655.
HögEdle och Widtberömde Hr Assessor.

I dag fick jag Cornu rhinocerotis[2] af Arch. Rosen; kiäre stig till hans Excellence och tacka honom därföre på bästa sättet; jag tors intet skrifftel. aflägga min tacksamhet, som jag hörer hans Excellence är ganska mat. Den högste Guden hielpe den ärlige gubben, som giort alla meniskor så mycket godt. när wår academie blifwer änka, nog blifwer hon gift, men aldrig får hon Gref Carl i wår tid, och knapt i wåra barns. Den tid komer at wi gierna skulle willia gnaga up hans aska ur des grift med wåra tänder, och få honom dock aldrig mehr.

    Anders Norrelius, universitets-bibliotekarie, död 1749.

    Troligen Sven Kellander, adlad Mannerskantz, född 1727, adjutant vid Fortifikations-brigaden i Stockholm 1747. slutligen öfverstelöjtnant. död 1801. — I Vet. Akad:s protokoll för den 6 December 1746 omtalas, att Bäck från en person med detta tillnamn inlemnat ett memorial »angående den Ost-Indiska resan, tilbjudandes sig at vara Academien til tienst i hwad mål, som hon kunde önska uplysning eller hvad dervid vore at tagas i ackt». Akademien beslöt »betyga sin tacksamhet emot des goda vilja och anmoda honom at gifva vid handen, hvad han sielf kunne finna nödigt.» Något vidare är om denna tilltänkta färd icke bekant.

  1. Nova plantarum genera, hvars respondens var Carl Magnus Dassow, ventilerades den 15 Juni 1747.