Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
87

till Montin[1] skall jag säga straxt om Lappske örterne.

woro M. Brors örter inklistrade hwardera på 12 ark, så woro de snart med namn utarbetade; i hast går det icke at sätta nomina specifica, om jag icke en gång skulle få hog att skrifwa species. men det är mera arbete än jag har tid till.

Nytt woro åtskilligt, det jag sparar till näst, ty posten går straxt, och jag har privata collegier.

Vale et ter vale.

Tuus
Upsala 1749 corde et animo
d. 6 Octob. C. Linnæus.

jag har ifrån hela werlden fått en otrolig myckenhet frön; en hop wäxa dageligen up.

Stapelia, quæ Fritillaria capitis b. spei, blomstrar nu in Horto academico, första gången i sverige. mera nytt här näst.

Utanskrift och sigill saknas.

  Till P. Elfii efterträdare såsom Kgl. Vetenskaps-akademiens sekreterare valdes den 2 Oktober 1749 Pehr Wilhelm Wargentin; se bref. 262 not. 1.

  Nasturtium aquaticum ... wäxte norr om Östarpa Torp, och inwid landsvägen, helt tätt och stor, som en hampåker, halfannan aln hög. jämte vattnet, der det öfverflödar du det rägnar. Denna örten är uti alla tider räknad såsom den förnämsta emot Skörbjugg. hwarföre hon ock dageligen föreskrifwes af Medicis; men som Apothekarne up i landet sällan kunna skaffa henne, taga de i stället Ängkrassan (Fl. 559) eller någon annor ört, som smakar likt krassa, och det med patientens mindre fördel, och läkarens föga heder. Apothekarne kunna här få tilräckeligt frö, och mycket lätt så den på sänka ställen i tillräckelig quantitet, om de wilja göra sig mödan .... Bladen äro lösa, smaka som krassa eller Cochlearia, men mildare, at man kunde äta dem som Sallat» (Skånska resan s. 278).

  Cardamine pratensis L. och amara L.

  Solanum nigrum L.

  Eberh. Rosén, observationes botanica circa plantas quasdam Scaniæ non ubivis obvias, et partim quidem in Svecia hucusque non detectas (Lund 1749).

  Callitriche fördes förr (t. ex. i Fl. Lapp. och Suec. ed. I) till slägtet Corispermum.

  Detta första utkast till Species plantarum, som Linné nu nödgades öfvergifva, finnes bland manuskripten i Linnean Societys bibliotek. Det utgöres af 105 folio-blad och slutar med 3 arter af slägtet Aizoon. Anmärkas må, att däri icke angifvas några egna species-namn.

 1. Lars Montin, se bref. 364 not. 2: företog 1749 en mycket besvärlig resa i Lappland, hvarifrån han efter fem månaders frånvaro återkom till Upsala med rika samlingar af prässade och lefvande växter.