Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

88

672.
Min gunstiga Broder.

Nasturtium ▽cum är veritabel och ächta. Gud gifwe alla apothekarne hade här af 14 land.

Rön till wettenskaps academien lofwade jag Hans Excellence Höpken. Där till ärnade jag en liten blycrystall, som jag för 5 à 6 weckor [sedan] gaf till Ritmästaren, men ännu har jag ej kunnat få honom afritad; han [före]föll nästan omöglig at träffas.

sedan gaf jag en ny orm till Ritmästaren, med begiäran at få den straxt aftagen emot betalning; för ett par dagar sedan war jag hos nya Ritmästaren begiärade då at få copian; han sade sig begynt, men ej ännu fått honom färdig på så lång tid; jag begiärte se det begynta, men som han då tillstod sig ej begynt, altså måste jag taga min orm tillbakas.[1]

Min Bror wet hwad litet observationer willia säga i naturkunnogheten utan figurer. jag har mistat både Alstrin och Hallman,[2] som föruht hulpo mig med figurer; nu har jag ingen som kan wara mig till tienst; jag har äntelig. fått en student, som afritar ormen men så älendigt, at jag blyges wisa honom för academien; dock måste han nästa post marchera på Academien.

Min resejournal[3] renskrifwer jag hwar onsdags och lördags morgon; men hwar jag nu skall få figurer, wet jag rätt aldeles intet; om jag will at wår Ritare skall giöra dem. så sker det ej på 10 åhr.

det liknade Crocodils hufwudet är ofelbart hufwudet af nogon hwalfisk slächting.

Hr secr. Gother[4] skall få Passiflora, när han där om gifwer ordres; doch woro bäst om han wäntade till inemot wårtiden. men will han hafwa henne straxt, skall han henne få.

war gunstig skrif mig till när decembris går in, så skall M Br. få frön så många han will. nu ligger arbetet på mig öfwer axel.

Plantas Lapponicas får M. K. Bror af Montin, som han nu på stunden lofwade mig.