Sida:Cajsa Warg.djvu/559

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
546
) ° (


Åtskillige saker, som äro nyttige i Hushållet.

At förwara Miöl för Mått.

Det säkraste sättet, at förwara miöl för måt, är, at hänga det uti säckar under taket, uti et rum derest wädret spelar, och ju högre ifrån golfwet, desto bättre det är; men i brist af det tilfället, så kan det förwaras i lårar eller tunnor, på det sättet, at et gammalt fint linnekläde bredes wäl öfwer miölet, så stort, at det sluter rätt intil bräddarna runt omkring, derofwanuppå lägges salt, som bredes öfwer klädet af et twär fingers högd, så nära intil brädden som det kan komma; men aktas, at ej saltet faller under: härwid observeras noga, at hwar gång något tages af miölet, så lyftes linnet med saltet up, miölet tages då jämt af, och linnet lägges sedan med saltet hel jämt uppå igen, hwilket ej bör förglömas.

At giöra Hafre-Gryn.

Hafran wannas först ganska wäl, sedan kokas up siö-watten, hwaruti hafran lägges, och låter det då hastigt koka up igen, men under kokningen omröres han ständigt til des kornen börja miukna, och bli uti ändarna lika som grodda el. utspruckna, då tages hafran up utur watnet och bredes ut på et bord, at han wäl kallnar; sedan torkas han antingen i ugnen eller på en kiölna, som giöres warm utan rök, derefter skrädes han wäl och males på wanligt sätt som korn-gryn; dock må qwarnen gå något lättare, så at såderna kunna wäl skiljas ifrån.


At