Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1108

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
348

och de utgjorde en mindre högtidlig altarprydnad. Vid hvardagliga tillfällen voro flygelstyckena, som å yttersidorna merendels framte några helgon, sammanslagna.

Altarvägg kallas korets eller utsprångets östra gafvelmur, hvars mellersta del intages af helgedomens hufvudaltare. En rak altarvägg är rätvinklig, en tre- eller flersidig sådan utgöres af tre eller flere sidor i en ått- eller mångkant.

Baldakin, Baldachin, baldaquin, dais, ciel de lit, capony, är en betäckning eller himmel öfver altare predikstol bildverk tron säng m. m. En baldakin öfver bildverk framter en rund- eller spetsbåge, som hvilar på kolonner eller konsoler.

Bandlist, Wurtband, Wurtgesims, cordon, string-course, utgöres af ett båg- eller listverk och sträcker sig tvärsöfver en byggnad för att stärka och pryda densamma.

Bas, βασις, basis, Base, base, base, är foten till eller nedersta delen af en kolonn och hvilar merendels på en fyrkantig grundsten. Basen, som vanligtvis har attisk form med fri behandling, utgöres alltså af en rätvinklig plint en större och en mindre tor eller dyna samt deremellan en hålkäl, hvilka åtskiljas af randlister eller platter. Vanligtvis är plinten qvadratisk, men de öfriga delarne runda. Merendels framskjuta från nedre toren öfver plintens hörn fyra blad, som somligstädes utbytas mot fågelnäbbar eller mennisko- och djurfigurer. Dessa blad, hvilka tillkommit för skyddande af plintens hörn, kallas derföre skyddsblad. Samma blad benämnas stundom hörnblad, emedan de intaga plintens hörn. II. 11. 12. 13.

Blad är en liten rund- eller spetsbåge, som pryder ett dörrfält eller en fönsteröppning m. m. V. 1.

Bottenhäll kallas en slät jemntjock stenskifva, som ligger inunder och sträcker sig emellan en portals sidomurar och bildar i dess fördjupning en golfplan utanför och ända intill dithörande tröskel.

Bröstning, Brustwehr, Brüstung, parapet, mur d'appui, parapet, är nedre delen af en vägg eller omstängning, hvilken från marken eller golfplanen räcker till en menniskas bröst, t. ex. fönster- trapp- och predikstolsbröstning.

Båge, arcus, Bogen, arc, arcade, arch, är en betäckning öfver en öppning och kan vara rundbågig, styltad, stickbågig, förtryckt, lågrakspetsig, högrakspetsig, spetsbågig, lågspetsig, högspetsig, åsneryggig, trebladig utan och med näsor, o. s. v. III. 4–16.

Båggesims, Bogenfries, består af små rundbågar, som med eller utan kragstenar bilda bandlister eller uppbära listverk och