Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
350

fotställning med listverk och en likadan stam med baldakiner samt derpå fyra löfprydda rösten och en fyrkantig spira med bladverk å kanterna och en enkel eller dubbel korsblomma å spetsen. En icke fristående fial framter vanligtvis hälften af en fristående. VIII. 2.

Flik liknar ett framstående halft rundstycke. Många bågformiga dörrfält prydas med flere eller färre flikar, och likstora rundbågar äro ej sällan anbragta öfver desamma, så att hela rundstycken dymedelst bildas. V. 2. Denna ornering å dörrfält är utom Gotland högst ovanlig, hvadan författaren icke kan erinra sig att ha i det öfriga Sverige sett någon sådan med undantag af en likartad å en portal mot sydvestra ändan af Linköpings domkyrka. Då denne portal, hvilken troligtvis tillkommit i sednare hälften af femtonde seklet och är lika ansenlig som praktfull, företer ej allenast till sin hufvudsakliga anordning utan jemväl till list- blad- och bildverk stor likhet med många af Gotlands prydligaste dörromfattningar ; tyckes det, som densamme blifvit utförd af en byggmästare från nämnda ö, som ända till reformationen tillhört Linköpings stift.

Fog, Fuge, joint, commissure, joint, rum mellan stenar i ett murverk. Sådana rum fyllas merendels med murbruk. Liggfog, Lagerfuge, kallas rum emellan två skiften ; stötfog, Stossfuge, är deremot ett rum emellan två stenar i samma skifte.

Framsprång, Ausladung, Vorlage, Vorsprung, saillie, jutting out, är en framskjutande eller framstående byggnadsdel. Se språng.

Fyrstafvig. Se staf.

Fönsteromfattning, hvilken omger en fönsteröppning, består af yttre och inre platt sidostycken och betäckning med och utan poster. VI. 1. 2. 3.

Förband, Verband, appareil, bond, kallas en förtagning eller sammanbindning af stenar i murverk.

Förkroppning, Verkröpfung, är ett framsprång, som bildas af en gesims omkring en pilaster eller en sträfpelare.

Gafvel- eller takryttare, Siebelreiter, Dachreiter, är ett litet torn, hvilket hvilar på ett gafvelröste eller en kroppås och inrymmer en klocka.

Galleri, galeria, Galerie, galerie, gallery, är i allmänhet ett rum, hvilket har ojemförligt mindre bredd än längd. I medeltidens kyrkliga byggnadskonst utgöras gallerier af gångar, som ligga i murarna, och ha ut- eller inåt bågöppningar med eller utan kolonner. Gallerier, hvilka öppna sig utåt, finnas i många torn på Gotland. Gallerier, som