Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
358

lindrig upphöjning liksom en bösspipa, som kallas svinrygg. I. 9.

Skepp, navis, Schiff, nef, nave. En kyrkas hufvudsakliga beståndsdelar äro skepp och kor. Om en kyrka utgöres af två tre eller fem gångar, har densamma två tre eller fem skepp, hvilka tillsammans kallas långhus. Af dessa skepp heter det mellersta hufvud- eller mellanskepp, de öfriga sidoskepp. Mången större kyrka har emellan långhus och kor en tvärbyggnad, som kallas tvärskepp eller tvärhus, hvilket består af en midtqvadrat och en korsarm eller korsflygel å hvarje sida.

Skifte, Schicht, assise, course, vågrätt stenlag uti ett murverk.

Skiljebåge sträcker sig emellan två korshvalf, hvarigenom de, ehuru utgörande en betäckning, framte två särskilda afdelningar.

Skråkant, som bildas genom ett vinkelrätt hörns afskärning, har i rundbågsstilen 45 graders lutning och användes å socklar samt någon gång å kransar och gesimser. I spetsbågsstilen finnas ej sällan socklar, hvilka utgöras af breda och långsluttande liksom af höga och tvärbranta skråkanter. I. 16. 19. 20.

Skyddsblad eller hörnblad, Eckblatt, Eckknolle, Eckknagge, patte, griffe, base ornament. Se bas.

Smyg kallas en fördjupning uti en dörr- eller fönsteromfattning och kan vara ut- och invändigt rätvinklig eller snedsmygig. Den förre har rätvinkliga, men den sednare sneda sidor.

Sockel, Sockel, Fussgesims, socle, socle, är fot eller fotlist å en byggnad eller å en pelare o. s. v. En sockel i rundbågsstil består merendels af en låg grundsten, som utspringer 0.5 och sluter sig till yttermuren med en skråkant, hvilken har 45 graders lutning. Någon gång märkes på en prydligare byggnad och temligen ofta på en pelare från rundbågsåldern en sockel, som utgöres af en attisk bas, sällan af en uppnedvänd karnis med rundstaf. En byggnad från spetsbågsåldern har merendels en sockel, hvilken består af en mycket bred men låg skråkant och derpå en rundstaf. Somligstädes utgöres en sockel af en hög och tvärbrant skråkant och derpå en rundstaf. Stundom bildas en sockel af en större hålkäl med rundstaf och stundom af två eller flere små lister. I. 16–21.

Spetsbågsstil. Se rundbågsstil.

Språng eller framsprång heter en framskjutande rätvinklig murförstärkning, som är fyrkantig eller aflångfyrkantig enkel eller sammansatt. Ett hörnsprång liknar ett hörn