Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
360

mycket grunda utåt och temligen djupa inåt. Denna tandning, Spitzzahnverzierung, dents de scie, indented moulding, trowel point moulding, är ej ovanlig i England å byggnader i rundbågsstil, men den saknas på Gotland.

Tinnar, Zinnen, créneaux, merlons, battlements, coupis, cops, utgöra tandade bröstningar eller murkransar å fästningstorn eller ringmurar till försvar mot anfall. Sådana tinnar blefvo jemväl under medeltiden anbragta till prydnader å gafvelrösten.

Tor eller dyna. Se bas.

Tornbåge har halfrund- eller spetsig betäckning och lemnar en stor öppning emellan torn och skepp. Vanligtvis är den nedre delen af tornets östra sidomur gemensam med den motsvarande delen af skeppets vestra gafvelmur. Alltså är tornbågen inrymd i skeppets vestra gafvelmur, hvarpå tornets östra sidomur hvilar. Om skeppet är äldre än tornet, så finnas merendels två rund- eller spetsbågiga öppningar, af hvilka den ena tillhör skeppets vestra gafvelmur, men den andra tornets östra sidomur. Då berörda gafvel- och sidomurar kunde menligt inverka på tornbågen, har en hjelpbåge deröfver i andra afdelningen tillkommit för att minska murmassan och säkrare motstå påtryckningen.

Tre- eller mångbladig. Se blad.

Tresprångig. Se språng.

Trestafvig. Se staf.

Tribunbåge är en rundbågig öppning emellan kor och utsprång.

Triumfbåge, αψις τροπαιοφορος, arcus triumphalis, porta triumphalis, Triumphbogen, Triumphthor, arc triomphal, chancel-arch, rood-arch, är en rund- eller spetsbågig öppning mellan skepp och kor. Denne båge tillhör skeppets östra gafvelmur och bör ingalunda kallas, såsom en professor i konsthistorien velat, korbåge. Då denna öppning finnes mellan gremium och sanctuarium, och då den triumferande frälsaren deröfver skildrades samt då ett triumfkors framför eller uti densamma anbragtes ; så tyckes den förra ej den sednare benämningen vara passande. Enär triumfbågen merendels har ansenlig spännvidd, så har ej sällan en stor hjelpbåge blifvit deröfver anbragt för uppbärande af skeppets östra gafvelröste.

Triumfkors, crux triumphalis, Triumphkreuz, croix triomphale, rood, är ett krucifix, som enligt urgammal ritual fått sin plats i triumfbågen, hvaraf benämningen härrör. Christus är helupphöjd eller fullrund och afbildad i hel- eller halfnaturlig storlek. Korset dels har, dels saknar en