Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/147

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
135

De två vestligaste pelarne motsvaras af likartade pilastrar å den närmaste gafvelmuren, men de två östligaste af fullt öfverensstämmande pilastrar å korets två vestra hörn. Här bör likväl erinras, att långhusets östligaste afdelning ligger ungefär 2.0 och koret ytterligare 2.5 högre än den öfriga golfplanen, hvadan de östligaste pelarne och pilastrarne fått dermed öfverensstämmande underbyggnader.

De sex vestra pelarne motsvaras å södra och norra sidomuren af kragstenar, hvilka prydas med hålkäl, rundstaf och hålkäl. Hvardera af de två östra pelarna har en motsvarande pilaster, som är ensprångig åt vester, men tvåsprångig åt öster med en mellanstående kolonn. Den södra pilasterns grundsten, bas, kapitäl och krans äro lika med de östligaste pelarnas. Den norra, hvilken till formen liknar den södra, har 1644 blifvit på ett vandaliskt sätt öfvermurad vid upprättande af en minnesvård. I långhusets sydöstra och nordöstra hörn stå enkla pilastrar, som ha mellan sig en smärt kolonn. De pilastrar, hvilka intaga korets sydvestra och nordvestra hörn, motsvaras i detsammas sydöstra och nordöstra af sådana, som de nyssbeskrifna. Så väl grundstenarne som baserne samt kapitälerne likna de ofvanberörda.

De tre vestra hvalfafdelningarnas förenings- och skiljebågar äro likbreda samt skarpkantiga och ensprångiga. De två öfriga afdelningarnas föreningsbågar samt mellanskeppets östligaste skiljebåge och triumfbågen äro skarpkantiga med grofva midtstafvar. Sidoskeppens östligaste skiljebågar äro skarpkantiga och tvåsprångiga. Alla förenings- och skiljebågarne äro liksom triumfbågen spetsiga. De tre vestra afdelningarnas korshvalf