Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
140

taklist; ty derunder ses en gammal sådan, som består af rundstaf och hålkäl.

Å altarväggen finnas tre rundbågiga fönster med höga bröstningar. Det mellersta är något högre än de omgifvande. Å norra sidomuren nära östra ändan ses ett likadant fönster. Dessa fyra fönster, som äro ursprungliga, ha liksom alla de öfriga ut- och invändigt sneda smygar. Å korets södra sidomur finnes ett spetsbågigt fönster, hvari en midtpost uppbär två trebladiga spetsbågar. Detta fönster, hvilket är äfven ut- och invändigt snedsmygigt, har påtagligen blifvit liksom långhusets stora fönster utvidgadt. I anseende till korets upphöjda golfplan ha dess spetsbågiga fönster utvändigt fått högre bröstning än långhusets.

Korets gafvelmur har två breda pilastrar å hörnen och två smala mellan de tre östra fönstren. Dessa pilastrar förenas i midten med en stor och å sidorna med två mindre rundbågar. Å korets hvarje sidomur ses två motsvarande rundbågar. Derpå följa å gafvelmuren sex spetsbågiga och trebladiga nicher i två rader öfver hvarandra. I gafvelröstets spets märkas två mindre sådana nicher jemte hvarandra och deröfver lemningar efter en sådan.

Vestra tornet, hvars socklar likna sidoskeppens, har fem afdelningar öfver hvarandra. Första afdelningen, hvilken invändigt håller i söder och norr 24.2 och i motsatt riktning 21.8, betäckes med ett korshvalf, och har å midten en ingång från vester samt en stor öppning åt öster. Hvarföre afdelningen är vida lägre än långhuset, skall nedanföre utredas. Uti ingången stå smala poster, som uppburit ett rakt dörrfält. Yttre omfattningen har å hvarje sida en kolonn mellan