Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
201

finnas rakbetäckta väggskåp. Den stora öppningen i midten af öfra afdelningens golf har troligtvis varit belagd med ett jerngaller och omgifven med ett jernskrank.

En trappa, hvilken ligger i midten af muren och betäckes med råa sträckstenar, leder med trettiotvå steg ifrån nordvest åt vester på öfversta takhvalfven. Denna trappa, hvars sträckstenar bilda afsatser öfver hvarandra, visar med sin enkla anordning, att densamma ej uppgått till en tredje afdelning utan blott till vinden, och att man velat på berörda sätt sammanbinda de tunna sidomurarna. Der har således aldrig funnits, såsom man förmodat, en tredje afdelning. Likaledes är det ett barnsligt förmenande, att omfattningarne i röstenas gluggar innehållit bokstäfver; ty der märkas blott ganska vanliga förtagningar. Skeppets omgifningsmurar hålla från grundstenarna till röstena vidpass 50.0 i höjd.

Ehuru korets östra gafvelmur är till det yttre rak, finnes å midten en stor inbyggd altarnich, som är halfrund och haft ett halft hjelmhvalf. Vid hvarje sida om denna altarnich märkas lemningar af trenne små rum öfver hvarandra. Af dessa rum, hvilka haft tunnhvalf på vederlag i söder och norr, är föga öfrigt af det tredje åt söder, men vida mindre af de motsvarande åt norr. Koret har lemningar af ett korshvalf, som hvilat på små dels hålkälade dels karnisade kragstenar. Korets socklar, hvilka äro vida lägre än skeppets, bestå af en lodrät grundsten med en vanlig skråkant derpå. Sydöstra och nordöstra hörnet förstärkas med tunna pilastrar, som uppgå från socklarna. Svaga lemningar å norra sidomuren visa, att korets gesimser bestått af en temligen grof rundstaf och derpå en hålkäl.