Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
13

årligen af Kongl. M:t ock Cronan 4. Dlr. S:m hwar thera, bestå af 3 Compagnier, thet första har Commendeuren Herr Johan Wolmar Stålhansk, thet 2:dra Ammiralitets-Capitainen Herr Lago Stålhansk, ock thet 3:dje Skeps-Capitainen Herr Berent Hederstierna, hwilka, för sina undfångne så kallade wergiälder, måst stå i beredskap til Kongl. M:ts ock Cronans Tienst, ther någon oförmodelig feigd påkomma skulle.

Beträffande härnäst Bahus-Läns Gröna Dragone-Regemente, så bestod thet i början allenast af 4. Compagnier, som woro indelte här i Wijkorna: Men tå Aschenbergs-Regemente i Halland til hälften blef reduceradt 1723, wardt then 2:dra Esquadronen, som låg här i Bahus-Län indelter, slagen til the Gröna Dragoner ock altså giorder til et helt Regimente, som nu commenderas af Öfwersten Herr Anders Tungenfelt, som har sitt Boställe på Castell-Ladugården wid Kongelf.

Öfwerst-Lieutenanten ock Friherren, Hr. Georg Reinh. von Kölher på Bråland i Fost giäl.

Majoren Herr Hindr. Ad. Herz på Bärg i Harestad wid Uddewald.

The öfrige til Regiments-Staben hörande, äro:

Regiments-Qwartermästaren, Herr Capitain Johan Lilienstruss, som här tils warit boende på Tretteland i Tanum med Lieutenants indelning, men nu på Bostället Hultås i Drags-marks Sockn ock i Bogenäs Giäl, efter afledne Capitain Herr Anders Dahlfelt. Rahmn

Regiments-Auditeuren Herr Jonas Faeger-plan som har 3. indragne Mönster-skrifware Indelningar, utom Bostället Jordel, ther han