Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/398

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

10

förståndswägen, i hushålls-kunskapen, i upfostrings kännedomen med mera, länge undwika äkta förbindelser, länge nog med känslolösa hjertan sprida faderlösa uslingar kring landet, och sluteligen finna utaf ärfarenheten, hwad ondt Flickors wårdslösa upfostran werkar uti et land.

Men huru skall man lämpeligast komma til et så nyttigt ändamål?

Som til andra nödwandigheter i wår lefnad här på jorden, igenom omtanka, goda påfund, och framför alt en god wilja at werkställa dem.

Men hwarföre slumrar eftertankan uti et så kallat uplyst tidehwarf, då ärfarenheten wisar den frätande kräftan som förtär Riks-kroppen förmedelst Flickors wårdslösade upfostran?

Twifwelsutan derföre, at den förfinade uplysningen ej finner nog tid, at befatta sig med werkställigheten af små kunskaper, men lämnar det åt efterwerlden.

Mån då kroppens naturliga behofwer äfwen fordra handräkning för sin del?

Då nöd och behof blifwa i den delen rätt känbara, måtte man hoppas at

up-