Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/399

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
11

uplysningen ändteligen kastar några strålar til Könets låga däld, och efter klok grundläggning anstaltar om deras nyttigare odlande, hälst som uplysarena sjelfwa få skörda bästa frukten deraf.

Månne icke wissa Lärohus så wäl i Städer som på Landet, för Flickor kunde inrättas?

Om sådana inrättningar skedt för Femtio år sedan, hade nu säkert Männer sluppit at söka efter goda boqwinnor, och ursäkta celibatet med deras brist i landet.

Men nu torde det wara för sent, at sätta en dylik anstalt i fråga?

Snarare bör man hoppas at tidepunkten nu är inne, så wäl i den updagade sanningen af skadan, som wårdslösheten i deras upfostran medförer, som den allmänna böjelsen för barmhertighet, hwilken nu wisar sig mera än någonsin tillförene: och större ärestoder kunde rättsinnige Medborgare ej resa sig för efterwerlden, än om de med samlad nit påtänkte och werkställde förbättringar i Könets upfostran, jämte tjen-

liga