Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/400

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

12

tjenliga utwägar för dem som nu hoptals sucka efter bröd, och finna inga medel at förwärfwa sig det, oaktadt den ifrigaste arbets håg.

Men huru skal man hjelpa saken på förhand, så länge sådana anstalter ej äro at tilgå, och tör hända aldrig komma i werket?

Då bör åtminstone en Moder, som har Döttrar, wid allmänt answar wara förbunden, at ifrån spädare åren inöfwa dem til deras rätta bestämmelse.

Hwad grundläggning kan wäl ske hos de späda som ännu ej kunna gjöra sig begrepp om sin bestämmelse?

Lydnad är första bokstafwen, och den bör grundläggas så snart barnet wisar tecken at det kan åtskilja personer; denna egenskap är så mycket angelägnare at djupt inprägla hos Flickor, som de äro dömde til undergifwenhet.

Små saker, eller någon liten frihet torde dock icke skada dem, så länge de äro späda?

Som desse bewiljade små saker leda til täta och större begär, böra de med noggranhet undanrödjas, hälst derigenom

den