Sida:Den Swenske Kocken.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Företal.

Ehuru wi förut tyckas äga ett tillräckligt antal Kok­böcker, har Författarinnan af den närwarande likwäl trott, att densamma ej skulle wara öfwerflödig. Den mest omtyckta af wåra förra Kokböcker, Mademoiselle Nylanders, uppfyller wisserligen de flesta fordrin­gar man kan göra af en sådan, serdeles i afseende på den egentliga matredningen; men den omfattar icke tillika de öfriga ämnen, som dermed äga ett närmare sammanhang, och hwilka för en husmoder äro af lika wigt att känna, eller behandlar dem åtminstone ej utförligt. Det har derföre warit Författarinnans afsigt att i närwarande arbete icke blott utförligt afhandla sjelva matredningen, utan äfwen egna en li­ka omsorg åt afdelningarne om näringsämnenas särskilta förwaringssätt, om tillredningen af inhemska winer, fruktsafter och andra finare drycker, om brygd, brödbakning, ättiksberedning, o. d. Då Författarinnan i sådant ändamål äfwen såg sig om bland sednare utkomna böcker, fästades hennes intresse i hög grad wid den framställning af de allmänna grunderne för några af nyssnämnde operationer, som hon fann i en nyligen utgifwen ”Handbok for den enskilta hushållningen, af E. W. Bergqwist,” och då denna del af ämnet låg utom hennes förmåga att på något motswarigt sätt behandla, har hon, med Förläggarens tillåtelse, för nämnde fall begagnat denna