Sida:Den fattige Joseph.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 4 —

utan som det sannerligen är, som Guds Ord, och det werkade kraftigt i honom, som trodde. Han erfor sanningen af Apostelens försäkran: "wi älske Honom derföre, att Han först älskat oss." Man må säga hwad man will om en kärlek, som älskar Gud för det Han i sig sjelf är; här war det Jesu kärlek, den Han ådagalagt igenom syndares frälsning, som allraförst ådrog sig Josephs uppmärksamhet och uppwäckte hans ömmaste kärleksböjelser. Just så förhåller det sig med hwar enda syndare, som af nåd warder frälst. En känsla af Christi kärlek, utgjuten i hjertat genom den Helige Anda, frambringar kärleken ofelbart; och denna kärleken bewisar sig genom en oinskränkt lydaktighet. Joseph kunde nu icke mer gifwa många prof på sin kärlek till Gud; men han ådagalade den genom kärleksbewis emot Hans folk, och det emedan de älskade Jesum. Han skänkte åt de fattige Jesu wänner allt hwad han ägde i denna werlden.

3. Evangelium är tillräckligt att uppehålla själens frimodighet, då man ser döden på nära håll. Joseph gjorde sig wid dödens annalkande ingen falsk tröst af den tankan, att han icke war wärre än andra, och att Gud wore för nådig att kunna förkasta honom. Christi Försoning allena war den enda grunden för hans hopp och förtröstan. Rättfärdigad genom tron, hade han frid med Gud genom Herren Jesum Christum, och war glad i hoppet om Guds härlighet.

Döden är ett ämne af yttersta wigt. Det är menniskan förelagdt en gång dö, men sedan domen. Tänker häruppå, I som förgäten Gud och inbillen er, att eder dödsdag är långt borta. Kommer ihåg, att det i ett enda andedrag kan wara bestäldt med edert lif. Huradan blefwe då eder belägenhet? Wigtiga och oförgätliga ware derföre eder dessa råd: Betrakter eder wäg! Tager eder tillflykt till Evangelii förhoppning, som är eder tillbuden! Erkänner, att I ären förtappade och fördömde! Ty det är ännu ett fast ord, att Jesus, all tings Skapare, är kommen i werlden att frälsa syndare, äfwen den förnämligaste. Och det är intet annat namn under himmelen menniskorna gifwit, i hwilket wi kunne salige warda.


Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1840.

Exemplaret kostar 4 rst. Banco.