Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/222

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
GUN
GUN 211

äger mellan 50 och 60 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig gärdsleskog, prydlig åbyggnad.

Gunnarp, en Sokn i Halland och Faurås Härad, är Annex til Gällareds Pastorat, samt innehåller 40 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Jordmånen består af sandmylla blandad med småsten. Af skog finnes någorlunda hjelpeligt förråd. Utsädet är 400 tunnor, mästadelen hafra, utom potäter 45 tunnor. År 1805 war Folkmängden 767. Kyrkan är belägen 0.9 mil från Gällareds kyrka.

Gunnarsbo, en Sätesgård uti Kinds Härad i Wästergötland.

Gunnarsjö, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Marks Härad, är Annex til Kongsäters Pastorat, samt innehåller 10.3 Mantal. År 1805 war Folkmängden 464. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Kongsäters kyrka.

Gunnarskog, en Sokn i Wärmeland och Jöse Härad, är Annex til Arwika Pastorat, samt innehåller 24.7 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig. Rådande jordmånen i Soknens södra del är lera och i den norra sand. Skog finnes ymnigt, så at både sågblockar och timmer kunna afyttras. Utsädet är: af wete 8 tunnor, råg 96, korn 108, hafra 1080, blandsäd 96, ärter 24, potäter 48 tunnor. År 1810 war Folkmängden 3369. Kyrkan är belägen under 59 gr. 49 min. Polhöjd; 7.4 mil fån Carlstad, och 1.7 från Arwika Kyrka. I Soknen finnas följande Järnwärk: Fredros, Sälboda, Rexed och Tråskog.

Gunnarskär, en Skatte Sätesgård uti Tumba Sokn i Södermanland, består af 1.5 Mantal, äger 15 tunnelands utsäde, höfångst til 80 lass, mästadelen kärr samt litet sid- och hårdwall. Skogen är mycket uthuggen, likwäl finnes någon

löfskog samt en och annan ek. Åbyggnaden af trä, är föga betydlig, med en liten wacker trägård.

Gunnarsnäs, en Sokn i Dalsland och Nordals Härad, är Annex til Örs Pastorat, samt innehåller 12.2 Mantal. Marken är bärgaktig och skogbewuxen i wästra delen af Soknen. Rådande jordmånen är lera. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 541. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Örs kyrka. En af de betydligaste Gårdar i Soknen heter Ekholmen.

Gunnarstorp, en Sätesgård uti Wramb Sokn i Skåne, äger 300 tunnelands öpen jord, 7 à 800 lass godt hö, tilräckeligt bete och skog, äwensom torfmosse. Åbyggnaden är af tegel grundmurad, och ladugården dels af sten, dels af korswärk. Trägården, förut förträffelig, har i sednare åren bliwit både utwidgad och förskönad. Fiske finnes ej til gården utom några dammar, som hysa karp och rudor. Jagten är förträffelig, utom det at en djurgård här är inrättad, därest omkring 20 hjortar finnas. Denna gård kallas Wramb-Gunnarstorp til skilnad från den nästföljande.

Gunnarstorp, en Sätesgård uti Allerums Sokn i Skåne, består af 2.7 Mantal, äger 260 tunnors utsäde, höbol til 450 lass, hjelpelig skog med torfmossar. Åbyggnaden består af en huwudbyggning upförd af tegelsten med 2 flyglar af korswärk, alt 2 wåningar högt, med et torn med urwärk uti. Därwid befinnas 2 trägårdar, innehållande tilsamman 8 tunnland. Til gården höra 2 mjölqvarnar, 1 tegelbruk, et godt sandstens-brott, samt godt fiske så wäl uti dammar som uti underliggande 3 fiskelägen, 20 hemman, 0.5 Mantal Skatte-Rusthåll och 25 torp. Denna gård kallas

O 2