Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/223

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
212 GUN
GUS

Kulla-Gunnarstorp, til skilnad från den föregående.

Gunnerud, et Järnwärk uti Alsters Sokn i Wärmeland, består af 1 hammare med 345 skeppunds smide. Här är ock et Manufactur-Wärk. Kol-tilgången är swag, i jämförelse med den privilegierade tilwärkningsrättigheten, hwartil granskapet med Staden Carlstad bidrager.

Gunnilaberg, en Sätesgård uti Botnaryd Sokn i Wästergötland, äger med underlagde hemman 20 tunnors utsäde, mästadelen hafra, godt höbol, hjelpelig skog. Åbyggnaden af trä, ehuru ganska gammal, är dock ännu brukbar.

Gunnilbo, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Bärgslags Fögderiet, håller i widd 2 qv. mil, och innefattar 15.8 Mantal. Markens beskaffenhet är bärgaktig. Jordmånen swag, bestående mästadelen af gäslera eller sandmylla. Skogen är ymnig. Utsädet är 246 tunnor, utom 104 tunnor potäter. År 1810 war Folkmängden 1236. Kyrkan är belägen under 59 gr. 48 min. Polhöjd; 4 mil från Wästerås. — I Soknen finnas 2 Järnwärk: Färna och Bockhammar.

Gunnildrud-Kollen, et Bärg, uti Fiskum Sokn, uti Budskeruds Amt i Norge, hwarpå är upförd en skans, af ganska stora stenar, som har warit i bruk i fordna tider.

Guntorp, en Sätesgård uti Algotstorps Sokn i Wästergötland, äger öwer 20 tunnors utsäde och bärgar 200 stackar hö. Björkskogen härstädes är ansenlig och fredad, men annan skog finnes ej. Åbyggnaden af trä, nyligen upförd, är vacker.

Gursten, en Sätesgård i Småland.

Gusdal, et Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge, består af 4 Soknar: Gusdal,

Moderförsamling, samt Folleboe, Boedal och Svadsund, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3701.

Gustaf, en Sokn i Dalarne och Säters Fögderi, håller i widd 0.7 qwadrat mil. Marken är i allmänhet jämn, utom at på några ställen finnas djupa dälder, sannolikt förorsakade af wattuskärningar. Midt genom Soknen rinner Dalälwen, på hwars högra sida den rådande jordmånen är sand. På wänstra sidan består jordmånen af lera. Här är en ås benämnd Rösåsen, på hwilken wäxer dålig skog eller rättare marbuskar; men för öfrigt finnes inom Soknen ingen egenteligen kallad skog och ringa mulbete. Utsädet af all slags säd är 115 tunnor mästadelen hafra. År 1810 war Folkmängden 1985. Kyrkan är belägen under 60 gr. 26 min. Polhöjd; 1.2 mil från Falun. Soknen har tilförene warit et Kapell under Tuna och hetat Enebacka.

Gustaf, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Wemmenhögs Härad, innehåller 31.5 Mantal. Marken består af omskiftande backar och dalar, men inga bärg, utan kunna de fläste backar odlas, och större delen, som icke äro skogbewuxne bära säd. Rådande jordmånen är lera, af bättre och sämre beskaffenhet, och några ställen mylla, men föga sand. Hela Soknen har tilräckelig skog ehuru icke öwerflöd däraf. Utsädet är 1500 tunnor. Kyrkan är belägen under 55 gr. 30 min. Polhöjd; 2.5 mil från Malmö. Soknen är sammansatt af 2 Soknar: Börringe och Lemmeströ, hwilkas förfallna och nära hwarannan belägna kyrkor bliwit nedrifne. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Börringe, den därnäst Hafgård.

Gustaf Adolf, en Kapellsförsamling uti Bohusland och