Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/328

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
ILA
IND 317

Norrbo Härad, är Annex til Wästerås Pastorat, håller i widd 0.22 qvadr. mil, samt består af 16.5 Mantal. Marken är i allmänhet mera jämn än bärgaktig. Rådande jordarten är lera. Skog finnes i allmänhet hjelpeligt. Utsädet är 320 tunnor. Soknen begagnar sig af Wästerås kyrka. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Lista; andre Gårdar af wärde äro Fredriksberg och Carlslund.

Irlandaholm, en Sätesgård uti Grawa Sokn i Wärmeland, har et angenämt läge, samt är en bland de egendomar i Wärmeland, som uti åkerbruket hunnit närmast i skick och fullkomlighet.

Ilsbo, en Sokn i Hälsingland och norra Fögderiet, är Annex til Rogsta Pastorat, håller i widd 0.44 qvadrat mil, samt innefattar 8 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig. Några slätter finnas dock. Rådande jordmånen är sandblandad lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 72 tunnor. År 1810 war Folkmängden 378. Kyrkan är belägen 1.25 mil från Moderkyrkan.

Ilstorp, et Consistorielt Pastorat uti Skåne, Malmö Län och Färs Härad, består af 2 Soknar: Ilstorp, Moderförsamling, och Björka, Annex, samt innehåller 11 Mantal. År 1805 war Folkmängden 378. — Ilstorp Sokn består af 6.5 Mantal. Marken är merendels jämn, och jordmånen sandig. På skog är brist, undantagne några små kärr, bewuxne med alebuskar. Utsädet är: råg 30 tunnor, korn 10, hafra 7, potäter 30 tunnor. Kyrkan är belägen under 55 gr. 37 min. Polhöjd; 4 mil från Malmö.

Imsland, en Sokn är Annex til Vigedals Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Indal, et Consistorielt Pastorat i Medelpad, består af 3 Soknar: Indal, Moderförsamling, samt Liden och Holm, Annexer, håller i widd 11.5 qvadr. mil, samt innefattar 48 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2333. — Indal Sokn håller i widd 2.82 qvadr. mil samt innefattar 27.2 Mantal. Hon utgör en ansenlig dalsträckning omkring Jämtlands-Älwen, hwilken här har namn af Indals-älwen. På ömse sidor om Älwen är et smalt sluttande land, som instänges af höga bärg. Större delen af hemmanen ligga på wänstra sidan om denna ådal och 7 byalag på den högra. Marken är för öfrigt bärgaktig, stenig och ganska ojämn med djupa dalar up efter Älwen. Jordmånen består merendels af lera, men flerestädes af watten- eller gäslera, utom några få ställen, hwarest finnes mjöla eller sandblandad jord. Skogen icke betydlig, är dock hjelpelig til husbyggnad, wedbrand och stängsel; på en och annan bys skog finnas jämwäl trän tjänlige til sågtimmer och bjälkar. Utsädet är mellan 5 och 600 tunnor. Höbärgningen stiger i goda år til 760 gillingar hö. Mulbetet mellan bärgen i dälderne är förträffeligt. I följe däraf är bokapsskötsel en huwudnäring. Vanligen underhållas här omkring 150 hästar, 580 kor, 720 får. I älwen och hawet idkas godt fiske. År 1810 war Folkmängden 1218. Kyrkan är belägen under 62 gr. 34 min. Polhöjd; 4 mil från Härnösand, och 2.3 mil från Sundswall. — Den betydligaste orten i Soknen är Sulå Järnwärk. På Prästebolets ägor är anlagt et finbladigt sågwärk med 4 ramar, som får sit mästa timmer nerflottadt uti älwen från Jämtland.

Inddal, en wälbygd Gård uti Stadsböygdens Pastorat uti