Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/329

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
318 IND
IND

Fosens Fögderi uti södra Trondhiems Amt i Norge, har skön åker och äng, samt god skog.

Inderöe, et Fögderi och Häradshöfdingedöme uti norra Trondhiems Amt i Norge, är beläget omkring 64 graders Polhöjd, samt wid öwersta delen af Trondhiems-fjärden, och skiljes från Jämtland genom en fjäldrygg. Det innefattar 6 Pastorat: Bedstad, Sneåsen, Stod, Spareboe, Inderöe och Ytteröe, hwilka bestå af 19 Soknar. När de Gårdar undantagas, som äro belägna i fjäldtrakten, hwilka ofta förmedelst tidig frost om hösten äro underkastade misswäxt, så äro för öfrigt de fläste andra ganska goda sädesgårdar, så at i goda årgångar, något korn och mjöl kan utföras til afsalu. Här finnas jämwäl goda skogar, dock icke af den betydenhet som fordom, hwilket det oförhållningsmässiga hygget af sågtimmer til sågwärken, hwaraf här i Fögderiet finnas många, och nästan 1, jämwäl flere, wid hwarje Gård som har beqvämt wattufall, har förorsakat, och lärer med tiden aldeles ödelägga skogarne, hwartil dessutom kommer de skadeliga handsågarne, som Bönderne på några orter hawa satt i bruk. Wid hwarje Gård, som äger wattufall är tillika en mjölqvarn. Många sjöar ligga i Fögderiet, bland hwilka Sneåsenvand är den största, jämwäl flera större och smärre åar, öwer hwilka broar äro lagde wid de allmänna farwägarne, så at resande beqvämligen kunna fortkomma och äro wägarne tillika öweralt i ganska godt stånd. Förenämnde sjöar och åar äro ganska fiskrike. Trondhiems-fjärden som här inlöper, under namn af Strind-fjorden och danar åtskilliga små fjärdar, wikar och sund, ger jämwäl Almogen någon näring med fiske, i synnerhet af sill och torsk. I Spareboe Pastorat hawa 2

Kopparwärk varit i drift, men de äro numera nedlagde. De waror som Almogen utförer til afsalu bestå förnämligast uti fetaljewaror, korn- och hafremjöl, slagtboskap, fläsk, brännwed, fogelwildt, skinnwaror, m. m. De bönder som sjelwe äga sågwärk, hwilka äro månge i Fögderiet, sälja bräderne til Handelsmännerne i Trondhiem; andra skogsägare sälja sågtimret til sågwärks-ägarne; bräderne utföras til Trondhiem på jakter och stora båtar. Til Sommar- och Höst-marknaden i Trondhiem reser Almogen med sina saluwaror, och om wintern först i Mars månad til Levangers marknad, i Värdalen, hwarest de sälja och bortbyta en myckenhet hästar; de bringa jämwäl med sig åtskilliga slags waror, samt tilhandla sig af Jämtarne stångjärn och annat järnsmide, däribland hästeskor och söm, samt kopparbleck och arbetad koppar, som där fås för billigare pris än i Trondhiem. Följande förtekning wisar den Folkmängd, som de til detta Fögderi hörande Pastorat ägde år 1801.

Inderöe 2862.
Ytteröe 2047.
Bedstad 2696.
Stod 2177.
Spareboe 2735.
Sneåsen 1879.
  Summa   14394.

Inderöe, et Pastorat uti förenämnde Fögderi, består af 3 Soknar: Saxhoug, Moderförsamling, samt Hustad och Salberg, Annexer. Pastoratet utgöres til större delen af en halfö, som med et smalt ed hänger tilsamman med fasta landet. Denna halfö innehåller, många fjäld och klippor, men ringa och flerestädes ingen skog. Här finnas många stora gårdar, men sädesäringen är på många ställen ringa; ty jorden utmagras