Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/376

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
KNÄ
KOB 365

och godt fiske. Därunder höra 28 Mantal Frälsehemman och 49 Torp. På Gårdens ägor finnes stenkol. På denna Gård är den namnkunnige Astronomen Tyge Brahe född år 1546.

Knäbacken, en Sätesgård i Södermanland.

Knäbäck, et ansenligt Fiskeläge uti Raflunda Sokn i Skåne wid Östersjön. Här fångas i ymnighet sill, torsk, ål och tobis.

Knäred, en Sokn och Regalt Pastorat i Halland och Höks Härad, består af 44.5 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sandig. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 650 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1604. Kyrkan är belägen under 56 grad. 30 min. Polhöjd; 1 mil från Halmstad. — Uti Tunelds Geografie anföres at i Soknens Kyrkoby, som här kallas Köping, hålles marknad den 23 Junii och 29 Sept., men i Almanackan nämnes icke något därom. I denna by slöts år 1613 Fred mellan Swerige och Danmark, då Danske Konungen Kristian 4 återlämnade Älfsborg, Kalmar, Öland och Risby Skans, emot 1 Million Riksdaler.

Knästorp, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Bara Härad, består af 2 Soknar: Knästorp, Moderförsamling, och Tottarp, Annex, samt innehåller 19.7 Mantal. Utsädet är 1000 tunnor. År 1805 war Folkmängden 502. — Knästorp Sokn innehåller 5.7 Mantal. Marken är merendels jämn. Rådande jordmånen är mäst lermylla. På skog är brist. Utsädet är 400 tunnor. Kyrkan är belägen under 55 grad. 40 min. Polhöjd; 1.4 mil från Malmö.

Knätte, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Redwägs Härad, är Annex til Böne Pastorat, samt innehåller 37.6 Mantal. Utsädet är 255

tunnor, däraf råg 22, korn 15, blandsäd 68, hafra 150. År 1805 war Folkmängden 442. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Koberg, en Sätesgård i Dalarne.

Koberg, en Sätesgård i Wästergötland.

Kodal, en Sokn, är Annex til Aneboe Pastorat uti Grefskapet Jarlsberg i Norge.

Kolbiönsvig, en Hamn och Lastageplats under Arendals Tulldistrikt, uti Nedenäs Amt i Norge, bebos mästadelen af Sjöfolk och Lotsar, jämwäl af någre Köpmän. Här finnes ock en Skeppskran at kölhala och reparera skepp.

Kolboe, en Sokn, är Annex til Totens Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Kolbäck, en Sokn och Regalt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Snäfringe Härad, håller i widd 0.35 qv. mil, samt innefattar 50.5 Mantal. Utom en sandås, som på östra sidan genomgår Soknen, är den öfriga marken jämn. Blott en enda bärgsklippa finnes i Soknen, nämligen Norr-Tunbo Skans, hwarpå lämningar af stenmurar finnas. Där bredewid är Strömsholms Huwud-Contor anlagt, som kallas i anledning däraf Skansen. Warpeby skans är ock i Soknen, men den består endast af en stor hög af kullersten på en backe. Rådande jordmånen är hård lera, men wid nämnde ås sandbandad. Endast et litet hemman Laggarbo, längst norrut har tilräckelig skog. De hemman som ligga wästerut åt Munktorps Sokn hawa knapp skog til husbehof. De öfrige lida aldeles brist därå. Utsädet är 520 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1511. Kyrkan är belägen under 59 gr. 32 min. Polhöjd; 1.8 mil efter landswägen från