Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/375

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
364 KNI
KNU

Slättbygden eller så kallade Landslaget och 31.3 til Leke Bärgslag. — Knista Sokn innefattar 46 Mantal, däraf 36.6 höra til Landslaget och 9.4 til Bärgslaget. Marken i det förra är til större delen jämn, jordmånen bördig, bestående af swartmylla och lera. De fläste hemman hawa någorlunda behjelpelig skog, men ringa utrymme. Någre måste söka sit skogsbehof på Härads Allmänningen. I Soknens Bärgslag är marken merendels ojämn och bärgaktig, med sandjord. Skogen är i synbart aftagande. Utsädet är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1177. Kyrkan är belägen under 59 gr. 12 min. Polhöjd; 1.8 mil från Örebro. — De betydligaste orter i Soknen äro Lekeberga, en Sätesgård, och Willingsberg, et Järnwärk.

Knistad, en Sätesgård uti Sköfde Sokn i Wästergötland, har öwer 20 tunnors utsäde, ymnig skog, prydlig mangårdsbyggnad, med en ansenlig trägård.

Knobesholm, en Sätesgård uti Asige Sokn i Halland, består af 1 Mantal, äger 40 tunnors utsäde i dålig jordmån, swagt höbol til 70 parlass hö, tilräckelig husbehofsskog, af bok, björk, al och asp, godt fiske, icke prydlig åbyggnad, ladugård af sten, men förfallen, 1 mjölqvarn, 6 torp.

Knorringsdal, en Sätesgård uti Fenneslunda Sokn i Wästergötland, består af 1.25 Mantal, äger mellan 36 och 40 tunnors utsäde, höbol til 500 stackar, hjelpelig skog. Denna Gård har af nuwarande ägare bliwit mycket upodlad och förbättrad. Oländiga och sanka mader hawa bliwit aftappade och utdikade samt förwandlade til bördiga åkrar och ängar, och all jorden lagd uti 9 gärden, som

circulera mellan åker och äng, på det sätt, at hwarje gärde bär 4 år säd och 5 år gräs. Åbyggnaden, i sednare tider upförd, består af en stor och prydlig huwudbyggning af trä, med flyglar och öfriga hus i förhållande, jämte en god trägård. — På godset är anlagd 1 knipphammare, en Pappersfabrik och et Potaske calcinerwärk.

Knutby, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Närdinghundra Härad, består af 2 Soknar: Knutby, Moderförsamling, och Faringe, Annex, håller i widd 1.58 qvadrat mil, samt innefattar 72 Mantal. Utsädet är 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1930. — Knutby Sokn håller i widd 1.06 qv. mil, samt innefattar 49.5 Mantal. Marken är ganska bärgaktig, backig och ojämn. Med wattudrag och sjöar är Soknen wäl försedd. Rådande jordarten är sandmo, dock finnes wid somliga Gårdar och Byar något lerjord. Skogen är i allmänhet ymnig, dock äro 2 byar nästan skoglöse. Utsädet är nära 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1202. Kyrkan är belägen under 59 gr. 55 min. Polhöjd; 6 mil från Stockholm. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Björkö, Burwik, Ekeby, Söderby, Kållingby, Gawel, samt Wellnora Masugn.

Knutstorp, en Sätesgård i Småland.

Knutstorp, en Sätesgård uti Kågeröd Sokn i Skåne, består af 7.2 Mantal, äger 156 tunnland öpen åkerjord, höbol mellan 1000 och 1200 lass, ymnig skog. Mangården är bygd på en Holme i en liten sjö, har 1 huwudbyggning 2 wåningar hög, samt 2 flygelbyggningar, alt grundmuradt. Trägården är ansenlig och försedd med många fruktbärande trän. Gården äger 3 mjölqvarnar, 1 sågwärk