Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/412

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
KÖP
KÖR 401


war Folkmängden 1147. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Öji.

Köpinge, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Gärds Härad, består af 2 Soknar: Köpinge, Moderförsamling, och Lyngsjö, Annex, samt innehåller 38.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1445. — Köpinge Sokn innefattar 28 Mantal. Marken är jämn, dock något stenbunden. Rådande jordmånen är sand. På skog är total brist, men torfjord finnes hjelpeligt. Utsädet är mellan 12- och 1300 tunnor af alla slag. År 1805 war Folkmängden 1078. Kyrkan är belägen under 55 gr. 57 min. Polhöjd; 1 mil från Kristianstad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Ugerup.

Köpinge, (Stora), en Sokn och Regalt Pastorat i Skåne, är belägen i 2 Län, Kristianstads och Malmö, består af 5 Byar: Stora Köpinge, Kabusa, Lilla Köpinge, Swenstorp och Fårarp, hwaraf de bägge förre belägna på wänstra sidan om en å ligga uti Ingelsta Härad i Kristianstads Län, samt utgöra större delen af Soknen; de 3 sednare belägna på högra sidan om samma å ligga uti Herresta Härad i Malmö Län, och utgöra mindre delen af Soknen. Öfraby Pastorat äger ock andel i Byn Fårarp. Hela Köpinge Sokn innehåller 29.5 Mantal. Stora Köpinge, Kabusa och Lilla Köpinge byar hawa sandig och mager jordmån; Swenstorp och Fårarp åter hawa bättre jordmån, bestående af leraktig mylla. Höbolet är merendels litet. På skog är brist. Utsädet är 350 tunnor. Kyrkan är belägen under 55 gr. 29 min. Polhöjd; 6 mil från Kristianstad.

Köpmannebro, en Bro öwer Långströmens utlopp i Wänerns wik Dalbosjön, delar Dalsland i anseende til markens

beskaffenhet i 2 delar. Den delen som ligger söder om denna Bro är jämn och fruktbar, samt kallas Wästgöta-Dal, och den delen som ligger norrom denna Bro är bärgaktig och kallas Wärmelands.Dal.

Körby, en Sätesgård uti Wästergötland.

Körtingsberg, en Sätesgård uti Wiby Sokn i Nerike, består af 6 Mantal, äger 70 tunnors utsäde, men ängen swarar icke mot åkern. Skogsmarken, hållande 427 tunnland i widd, giwer wedbrand och stängselwärke, men icke byggnads- och sågtimmer. Åbyggnaden af trä är ansenlig; därwid befinnes 2 trägårdar, hållande tilsamman 5 tunnland. På Gården är et Kamulls-spinneri anlagt.

Körunda, en Sätesgård i Södermanland.

L.

Ladås, en Sätesgård uti Eriksbergs Sokn i Wästergötland, består af 1 förmedladt Mantal, har hjelpelig skog, men icke timmerwirke, åbyggnad af trä, med en ansenlig trägård, hwaruti finnas nära 300 fruktträn. Här underhållas 4 hästar mellan 30 och 40 nöt samt 20 får.

Ladegårdsöen, en wacker Halfö, som hänger tilsamman med fasta landet medelst et smalt Ed, ligger strax wäster om Staden Kristiania i Norge. Hon håller wid pass en half mil i omkrets, samt är bewuxen med hwarjehanda slags löfträn. Hon är öwerlämnad åt Landshöfdingen i Kristiania Stift til nyttjande och sommar-wistelse-ort. Här äro wackra byggningar upförde, hwarwid befinnes en stor trägård. Stadens inbyggare bruka här förlusta sig.

Ladugårdslandet. Detta är en del af Staden Stockholm,

B b